Laatste documenten binnen dossier 30614


30-08-2006

KST100044 Wijziging van een aantal wetten op het terrein van de arbeidsverhoudingen en de arbeidsmarkt (Verzamelwet arbeidsverhoudingen en arbeidsmarkt 2006); Nota van wijziging

Onderhavige wijziging betreft de Wet kinderopvang en is mede opgesteld naar aanleiding van het standpunt van de Europese Commissie, dat de in de Wet kinderopvang aan in het buitenland wonende ouders gestelde voorwaarde dat beide ouders in Nederland dienen te werken om aanspraak te maken op een kinderopvangtoeslag, strijdig is met artikel 39 van het EG-verdrag betreffende het vrij verkeer van werknemers. Voorts is de Commissie van mening dat de kinderopvangtoeslag kan worden beschouwd als een gezinstoeslag in de zin van de Verordening (EEG) nr. 1408/71 betreffende de toepassing van de sociale zekerheidsregelingen op werknemers en zelfstandigen, alsmede op hun gezinsleden, die zich binnen de gemeenschap verplaatsen (hierna: Verordening (EEG) nr. 1408/71), aangezien de kinderopvangtoeslag een overheidsuitkering is ter bestrijding van gezinslasten of ter verlichting van de lasten die voortvloeien uit het onderhoud van kinderen. Dit onderdeel van de nota van wijziging strekt er dus toe de Wet kinderopvang in overeenstemming te brengen met genoemde Europeesrechtelijke verplichtingen. Verder wordt in artikel 48a van de Wet kinderopvang een vereenvoudiging voorgesteld van de procedure tot registratie van buitenlandse kinderopvang. Ten slotte heeft een technische aanpassing plaatsgevonden in verband met de samenloop van dit wetsvoorstel met het voorstel van wet tot wijziging van de Wet kinderopvang en enige andere wetten in verband met de invoering van een heffing ter financiering van een werkgeversbijdrage in de kosten van kinderopvang (Kamerstukken II 2005/06, 30 613).

Kamerstuk 2005-2006 KST100044

04-07-2006

KST99027 Wijziging van een aantal wetten op het terrein van de arbeidsverhoudingen en de arbeidsmarkt (Verzamelwet arbeidsverhoudingen en arbeidsmarkt 2006); Koninklijke boodschap

Kamerstuk 2005-2006 KST99027

KST99029 Wijziging van een aantal wetten op het terrein van de arbeidsverhoudingen en de arbeidsmarkt (Verzamelwet arbeidsverhoudingen en arbeidsmarkt 2006); Memorie van toelichting

Wet gelijke behandeling mannen en vrouwen, Titel 10 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, en de Ambtenarenwet (uitbreiding victimisatiebescherming van artikel 7 Richtlijn 2002/73/EG tot andere discriminatiegronden te weten verschil in arbeidsduur en het al dan niet tijdelijk karakter van de arbeidsovereenkomst).

Kamerstuk 2005-2006 KST99029

KST99031 Wijziging van een aantal wetten op het terrein van de arbeidsverhoudingen en de arbeidsmarkt (Verzamelwet arbeidsverhoudingen en arbeidsmarkt 2006); Advies en nader rapport

Kamerstuk 2005-2006 KST99031

KST99028 Wijziging van een aantal wetten op het terrein van de arbeidsverhoudingen en de arbeidsmarkt (Verzamelwet arbeidsverhoudingen en arbeidsmarkt 2006); Voorstel van wet

Wet gelijke behandeling mannen en vrouwen, Titel 10 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, en de Ambtenarenwet (uitbreiding victimisatiebescherming van artikel 7 Richtlijn 2002/73/EG tot andere discriminatiegronden te weten verschil in arbeidsduur en het al dan niet tijdelijk karakter van de arbeidsovereenkomst).

Kamerstuk 2005-2006 KST99028