Laatste documenten binnen dossier 30654


22-03-2010

KST141835 Wijziging van de Wet ammoniak en veehouderij; Brief minister over bedrijfsontwikkelplannen

In deze brief gaat minister Huizinga-Heringa (VROM) in op de agenda en de datering ten aanzien van de bedrijfsontwikkelplannen die per 1 april 2010 moeten ingaan.

Kamerstuk 2009-2010 KST141835

19-02-2010

KST140869 Wijziging van de Wet ammoniak en veehouderij; Brief minister over de hoofdlijnennotitie programmatische aanpak stikstof

Minister Verburg (LNV) stuurt de Tweede Kamer de hoofdlijnennotitie programmatische aanpak stikstof. In deze hoofdlijnennotitie wordt geschetst langs welke lijnen de stikstofproblematiek in relatie tot de Natura 2000-gebieden wordt aangepakt en de vergunningverlening wordt los getrokken. De minister gaat in deze brief onder meer in op een voorlopig programma stikstof, ecologische onderbouwing, analyse van feiten en trends en beleidsevaluatie ex ante.

Kamerstuk 2009-2010 KST140869

BLG22926 Hoofdlijnennotitie Programmatische Aanpak Stikstof (PAS)

Bijlage BLG22926

10-12-2009

KST138324 Wijziging van de Wet ammoniak en veehouderij; Brief minister bij het actieplan Ammoniak veehouderij

Het actieplan is als bijlage bij deze brief gevoegd.

Kamerstuk 2009-2010 KST138324

06-11-2009

KST136399 Wijziging van de Wet ammoniak en veehouderij; Brief minister over Actieplan ammoniak

Met deze brief laat minister Cramer (VROM) naar aanleiding van vragen uit de Kamer weten dat het Actieplan ammoniak in concept gereed is en naar verwachting eind november 2009 zal worden vastgesteld, na overleg met de sector.

Kamerstuk 2009-2010 KST136399

26-02-2009

KST128219 Wijziging van de Wet ammoniak en veehouderij; Verslag algemeen overleg op 22 januari 2009 over o.a. het NEC-plafond

de brief van de ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer d.d. 22 januari 2009 inzake Vierde actieprogramma Nitraatrichtlijn (kamerstuk 28385, nr. 128).

Kamerstuk 2008-2009 KST128219

25-02-2009

KST128138 Wijziging van de Wet ammoniak en veehouderij; Motie om het aangekondigde actieplan snel te publiceren

Kamerstuk 2008-2009 KST128138

KST128143 Wijziging van de Wet ammoniak en veehouderij; Motie om de kritische depositowaarde niet als instrument in te zetten

Kamerstuk 2008-2009 KST128143

KST128137 Wijziging van de Wet ammoniak en veehouderij; Motie over versnelde introductie van perspectiefvolle technieken door verruiming proefstalstatus

Kamerstuk 2008-2009 KST128137

KST128142 Wijziging van de Wet ammoniak en veehouderij; Motie over niet vaststellen van beheerplannen alvorens de instandhoudingsdoelen zijn bijgesteld

Kamerstuk 2008-2009 KST128142

KST128135 Wijziging van de Wet ammoniak en veehouderij; Motie om criteria op te nemen die het dierenwelzijn in emissiearme stallen daarwerkelijk waarborgen

Kamerstuk 2008-2009 KST128135

KST128140 Wijziging van de Wet ammoniak en veehouderij; Motie om de overgangstermijn in het besluit niet te verlengen

Kamerstuk 2008-2009 KST128140

KST128134 Wijziging van de Wet ammoniak en veehouderij; Motie om biologisch gehouden dieren niet anders te beoordelen dan de op andere wijze gehouden dieren

Kamerstuk 2008-2009 KST128134

KST128141 Wijziging van de Wet ammoniak en veehouderij; Motie om aan te geven wanneer en hoe de beheermaatregelen juridisch verankerd worden

Kamerstuk 2008-2009 KST128141

KST128136 Wijziging van de Wet ammoniak en veehouderij; Motie om de proefstallen te laten vallen onder de Maatlat Duurzame Veehouderij

Kamerstuk 2008-2009 KST128136

KST128139 Wijziging van de Wet ammoniak en veehouderij; Motie over uitgangspunten voor het maken van de beheerplannen

Kamerstuk 2008-2009 KST128139

KST128133 Wijziging van de Wet ammoniak en veehouderij; Motie om krimp van de veestapel als instrument op te nemen in het ammoniakbeleid

Kamerstuk 2008-2009 KST128133

14-11-2008

BLG17823 Aanwijzing Wierdense veld als natura 2000 gebied: Terecht of onterecht? Haalbaar en betaalbaar?

Bijlage BLG17823

KST124307 Wijziging van de Wet ammoniak en veehouderij; Lijst van vragen en antwoorden over de aanwijzing van het Wierdense veld als Natura 2000 gebied

De Aanwijzing Wierdense veld als natura 2000 gebied: Terecht of onterecht? Haalbaar en betaalbaar? is als bijlage bij dit Kamerstuk gevoegd.

Kamerstuk 2008-2009 KST124307

24-10-2008

KST123326 Wijziging van de Wet ammoniak en veehouderij; Brief minister inzake uitstel van de kabinetsreactie op het rapport van de taskforcecommissie-Trojan

Hierbij geeft minister Verburg (LNV) de Kamer een toelichting op de vertraging bij het toezenden van de eerder door de Kamer gevraagde kabinetsreactie op het rapport van de taskforcecommissie-Trojan, alsmede de handreiking 'stikstof rond Natura 2000-gebieden'.

Kamerstuk 2008-2009 KST123326

01-08-2008

KST121379 Wijziging van de Wet ammoniak en veehouderij; Verslag algemeen overleg gehouden op 3 juli 2008 over o.a. de uitspraak van de Raad van State over het toetsingskader ammoniak en Natura 2000

nog te ontvangen rapport van de taskforcecommissie-Trojan en de kabinetsreactie op het rapport.

Kamerstuk 2007-2008 KST121379

03-07-2008

BLG16514 Rapport: Stikstof/ammoniak in relatie tot Natura 2000

Bijlage BLG16514

BLG16515 Stikstof/ammoniak in relatie tot Natura 2000

Bijlage BLG16515

KST120412 Wijziging van de Wet ammoniak en veehouderij; Brief minister over aanbieding rapport Taskforce Stikstof-ammoniak i.r.t. Natura 2000

Met deze brief biedt minister Verburg (LNV) de Kamer het rapport aan van de Taskforce Stikstof/ammoniak in relatie tot Natura 2000 (zie bijlage bij deze brief).

Kamerstuk 2007-2008 KST120412

06-06-2008

KST119135 Wijziging van de Wet ammoniak en veehouderij; Brief minister inzake opdracht aan taskforce Stikstof ammoniak in relatie tot Natura 2000

In de brief van 24 april 2008 heeft minister Verburg (LNV) de Kamer geïnformeerd over de uitkomsten van het bestuurlijk overleg van 22 april 2008 over het oordeel van de Raad van State met betrekking tot het toetsingskader ammoniak (30654, nr. 48). Een belangrijke uitkomst van het bestuurlijk overleg was dat er op korte termijn een taskforce ingesteld zou worden, onder onafhankelijk voorzitterschap van mr. Carlo Trojan. Verburg meldt in de bref dat de taskforce op 21 mei 2008 voor het eerst bijeen is gekomen. Met deze bijeenkomst is de taskforce officieel van start gegaan. In de bijlage bij deze brief staat de opdracht aan de taskforce vermeld.

Kamerstuk 2007-2008 KST119135

29-04-2008

KST117892 Wijziging van de Wet ammoniak en veehouderij; Brief minister inzake uitkomsten bestuurlijk overleg toetsingskader ammoniak

het instellen van een taskforce, ter voorbereiding van een gezamenlijk zoeken naar oplossingsrichtingen binnen de kaders van de Europese regelgeving.

Kamerstuk 2007-2008 KST117892

28-04-2008

KST117819 Wijziging van de Wet ammoniak en veehouderij; Brief minister over onder meer de uitspraak Voorzitter Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State van 26 maart 2008 over het 'toetsingskader ammoniak en Natura 2000'

het advies van de Raad van State over het ontwerp van een amvb ammoniak (waarbij de minister opmerkt dat hieruit eveneens conclusies kunnen worden getrokken over de haalbaarheid van het toetsingskader ammoniak in de huidige vorm).

Kamerstuk 2007-2008 KST117819

24-04-2008

BLG15572 Nader rapport

Bijlage 2007-2008 BLG15572

BLG15571 Advies Raad van State

Bijlage 2007-2008 BLG15571

12-07-2007

KST109074 Wijziging van de Wet ammoniak en veehouderij; Brief minister met informatie over opstelling Commissie voor de milieueffectrapportage inzake toetsingskader 'ammoniak en Natura 2000'

het gestelde in de brief van de Minister van LNV van 22 mei 2007 (Kamerstukken II 2006/07, 30 654, nr. 43, blz. 3), namelijk dat momenteel wordt bezien welke onderdelen van het toetsingskader in een AMvB kunnen worden opgenomen en dat vervolgens een concept-AMvB zal worden opgesteld en voor advies voorgelegd aan de Raad van State.

Kamerstuk 2006-2007 KST109074

05-07-2007

BLG12434 Onderzoek naar de ammoniakdepositie op vijf habitatgebieden ten behoeve van het interim toetsingskader Natura 2000 en Ammoniak

Bijlage BLG12434

KST108703 Wijziging van de Wet ammoniak en veehouderij; Brief minister met de antwoorden op vragen naar aanleiding van de briefing over Natura 2000 op 23 mei 2007

Het Alterrarapport Onderzoek naar de ammoniakdepositie op vijf habitatgebieden ten behoeve van het interim toetsingskader Natura 2000 en Ammoniak is als bijlage bij deze brief gevoegd.

Kamerstuk 2006-2007 KST108703

KST108780 Wijziging van de Wet ammoniak en veehouderij; Brief minister over het beoordelingskader van de provincie i.v.m. de aanwijzing van de Natura 2000-gebieden

Op grond van artikel 11, derde lid, Natuurbeschermingswet 1998 dienen Gedeputeerde Staten na afloop van de termijn voor het uitbrengen van zienswijzen de naar voren gebrachte zienswijzen, vergezeld van hun beschouwingen, aan de minister van LNV zenden. De beschouwingen zullen een weging van de zienswijzen inhouden en dragen bij aan de motivering van het definitieve besluit. In de onderhavige brief bespreekt de minister het beoordelingskader op basis waarvan de zienswijzen worden gewogen.

Kamerstuk 2006-2007 KST108780

25-05-2007

KST107305 Wijziging van de Wet ammoniak en veehouderij; Brief minister over aanwijzing Natura 2000-gebieden

Met deze brief informeeert minister Verburg (LNV) de Kamer over de voortgang van het proces tot aanwijzing van Natura 2000-gebieden. Zij laat weten van plan te zijn op 23 mei 2007 te starten met de aanwijzing van zeven van deze gebieden in het Waddengebied. De onwerp-aanwijzingsgebieden besluiten worden op 21 mei gepubliceerd in de Staatscourant. In de brief gaat de minister ook in op het vervolg van de procedure.

Kamerstuk 2006-2007 KST107305

06-03-2007

KST105652 Wijziging van de Wet ammoniak en veehouderij; Verslag algemeen overleg gehouden op 31 januari 2007

de brief van de staatssecretaris van VROM van 29 januari 2007 over uitvoering moties en over toezeggingen i.v.m. wetsvoorstel tot wijziging van de Wet ammoniak en veehouderij (30654, nr. 28).

Kamerstuk 2006-2007 KST105652

12-02-2007

KST105079 Wijziging van de Wet ammoniak en veehouderij; Motie over het betrekken van de sociale en economische criteria in de besluiten rond de Natura 2000 gebieden

Indiener vraagt de regering om in de nota van antwoord aan te geven hoe de sociale en economische criteria in de besluiten op de zienswijze zijn betrokken en de nota van antwoord naar de Kamer te zenden alvorens definitief te besluiten over de zienswijze op de ontwerpbesluiten,

Kamerstuk 2006-2007 KST105079

KST105072 Wijziging van de Wet ammoniak en veehouderij; Motie met pleidooi voor verplichte regeling voor afstemming tussen Natuurbeschermingswet en Wet milieubeheer, in kader toetsingskader

Indieners wijzen erop dat ammoniakvervuiling zowel in de Natuurbeschermingswet en Wet milieubeheer wordt geregeld. Ze bepleiten daarom, nu de omgevingsvergunning nog geruime tijd op zich laat wachten en overigens niet in dit punt voorziet, verplichte afstemming tussen beide wetten.

Kamerstuk 2006-2007 KST105072

KST105081 Wijziging van de Wet ammoniak en veehouderij; Motie over opneming van onderdelen van het toetsingskader in een AMvB

Indiener pleit ervoor dat het toetsingskader een wettelijke verankering krijgt. De regering zou onderdelen van het toetsingskader na de wetswijziging van de Natuurbeschermingswet 1998 moeten opnemen in een AMvB.

Kamerstuk 2006-2007 KST105081

KST105076 Wijziging van de Wet ammoniak en veehouderij; Motie met verzoek om heropening van de besprekingen over Natura 2000

Indieners vragen de regering opnieuw de besprekingen met gemeenten, provincies en vertegenwoordigers van zowel landbouw- als natuurorganisaties over Natura 2000 en de ammoniakproblematiek te heropenen, met als doel een akkoord te bereiken dat wél op instemming kan rekenen van alle betrokkenen, inclusief de natuurbeschermingsorganisaties.

Kamerstuk 2006-2007 KST105076

KST105078 Wijziging van de Wet ammoniak en veehouderij; Motie over het volwaardig meewegen van de sociaal-economische zienswijze, naast de ecologische, bij instandhoudingdoelstelling Natura 2000 gebieden

Indieners vragen de regering naast de ecologische ook de sociaal-economische zienswijze volwaardig mee te wegen alvorens over te gaan tot de definitieve aanwijzing/begrenzing en vaststelling van de instandhoudingdoelstelling van de Natura 2000-gebieden.

Kamerstuk 2006-2007 KST105078

KST105070 Wijziging van de Wet ammoniak en veehouderij; Motie met bezwaren tegen verhoging budget voor luchtwassers, in verband met principe 'de vervuiler betaalt'

Indieners stellen dat deze verhoging neerkomt op bedrijfssubsidiëring die strijdig is met het principe 'de vervuiler betaalt'. Volgens hen zou dit onjuiste besteding van gemeenschapsgeld zijn. De bedrijfssector zou deze milieu-investeringen zelf moeten opbrengen. [Een gecombineerde luchtwasser vermindert de uitstoot van fijn stof en ammoniak en de stank van mechanisch geventileerde stallen (bron: www.vrom.nl)].

Kamerstuk 2006-2007 KST105070

KST105080 Wijziging van de Wet ammoniak en veehouderij; Motie met vraag om uitstel van het vaststellen van het toetsingskader

Indiener vraagt de regering het vaststellen van het toetsingskader uit te stellen totdat de scenariostudies meer duidelijkheid verschaffen over de ruimte die er mogelijk is. De effecten van generiek ammoniakbeleid (algemeen beleid voor het terugdringen van emissies, bedoeld voor veehouderij als geheel) zouden bekend moeten zijn om via generiek beleid de achtergronddepositie te verlagen, waardoor in sommige regio's weer groeiruimte ontstaat.

Kamerstuk 2006-2007 KST105080

KST105073 Wijziging van de Wet ammoniak en veehouderij; Motie met verzoek om aanhouding van het interim-toetsingskader ammoniak

Indieners vragen de regering de afkondiging van het interimtoetsingskader ammoniak aan te houden totdat meer duidelijkheid bestaat over de wijze waarop de instandhouding van de Natura 2000-gebieden zal worden gerealiseerd, zodat voorkomen wordt dat in de interimperiode vergunningen worden verleend die daarna financieel gecompenseerd moeten worden.

Kamerstuk 2006-2007 KST105073

KST105083 Wijziging van de Wet ammoniak en veehouderij; Gewijzigde motie met verzoek om onafhankelijk wetenschappelijk onderbouwde drempelwaarde, en dus uitstel inwerkingtreding toetsingskader ammoniak en Natura 2000

In de gewijzigde versie van de motie benadrukken de indieners aan dat het toetsingskader in overeenstemming moet zijn met de instandhoudingsdoelstelling van de Habitatrichtlijn.

Kamerstuk 2006-2007 KST105083

KST105077 Wijziging van de Wet ammoniak en veehouderij; Motie met vraag om beheerplan voor de Gelderse Vallei

Kamerstuk 2006-2007 KST105077

KST105068 Wijziging van de Wet ammoniak en veehouderij; Motie met verzoek om onafhankelijk wetenschappelijk onderbouwde drempelwaarde, en dus uitstel inwerkingtreding toetsingskader ammoniak en Natura 2000

Kamerstuk 2006-2007 KST105068

09-02-2007

KST105032 Wijziging van de Wet ammoniak en veehouderij; Brief minister over Toetsingskader ammoniak

Met deze brief informeert minister Veerman (LNV) de Kamer, zoals toegezegd tijdens het AO over het Toetsingskader ammoniak voor Nb-wetgebieden d.d. 31 januari 2007, over de mogelijkheden om de juridische status van het toetsingskader op te waarderen en over de termijn waarop de Kamer nader geïnformeerd zal worden over de omvang van het ammoniakgat. De minister laat weten dat hij geen andere mogelijkheid ziet dan het toetsingskader de status van handreiking te geven.

Kamerstuk 2006-2007 KST105032

OVG1377 Agenda Tweede Kamer der Staten Generaal, opgesteld op 9 februari 2007

Agenda 2006-2007 OVG1377

30-01-2007

KST104762 Wijziging van de Wet ammoniak en veehouderij; Brief staatssecretaris

de motie-Koopmans/Oplaat betreffende onderhandelingen met de Europese Commissie over de wijze van voldoen aan de Vogel- en Habitatrichtlijn (kamerstuk 30 654, nr. 20 ). Tevens gaat de staatssecretaris nog in op zijn toezegging, gedaan tijdens het wetgevingsoverleg over dit wetsvoorstel, inzake de stimulering van luchtwassers.

Kamerstuk 2006-2007 KST104762

24-11-2006

KST103215 Wijziging van de Wet ammoniak en veehouderij; Verslag wetgevingsoverleg gehouden op 30 oktober 2006, onder meer over uitvoering IPPC-richtlijn

de brief van de staatssecretaris van VROM van 27 oktober 2006 met het voorstel beleidslijn toepassing IPPC-richtlijn voor de beoordeling van ammoniakemissie vanuit veehouderijen en met het Alterra-werkverslag 'Ontwikkelingen aantal landbouwbedrijven en dieren rondom 5 Vogel- en Habitatgebieden'.

Kamerstuk 2006-2007 KST103215

08-11-2006

KST102780 Wijziging van de Wet ammoniak en veehouderij; Tweede nota van wijziging

Herdruk in verband met een correctie in de ondertekening. De tweede nota van wijziging voorziet in een wijziging van de Natuurbeschermingswet 1998 met betrekking tot artikel 19d. Artikel 19d bevat een verbod om zonder vergunning projecten of andere handelingen te realiseren of te verrichten die, gelet op de instandhoudings-doelstellingen de kwaliteit van de habitats in een Vogel- of Habitatrichtlijngebied kunnen verslechteren of een verstorend effect kunnen hebben op de soorten waarvoor het gebied is aangewezen. De voorziening bestaat eruit dat bij algemene maatregel van bestuur het verbod in artikel 19d buiten toepassing kan worden verklaard, als uit uitspraken van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschap of uit mededelingen van de Europese Commissie zou blijken dat daar ruimte voor is.

Kamerstuk 2006-2007 KST102780

KST102778 Wijziging van de Wet ammoniak en veehouderij; Brief staatssecretaris met een reactie op de ingediende amendementen en moties

Herdruk in verband met een correctie in de aanhef.

Kamerstuk 2006-2007 KST102778

02-11-2006

KST102636 Wijziging van de Wet ammoniak en veehouderij; Motie om met de Europese commissie te overleggen over de wijze waarop Nederland moet voldoen aan de Vogel- en habitatrichtlijn

Kamerstuk 2006-2007 KST102636

KST102579 Wijziging van de Wet ammoniak en veehouderij; Brief minister met een reactie op de ingediende amendementen en moties

Kamerstuk 2006-2007 KST102579

KST102465 Wijziging van de Wet ammoniak en veehouderij; Amendement om gebieden alsnog 'als voor verzuring gevoelig gebied' op te nemen

Kamerstuk 2006-2007 KST102465

KST102634 Wijziging van de Wet ammoniak en veehouderij; Motie om bij inwerkingtreding Besluit huisvesting voor bestaande stallen termijn voor aanpassing van 2010 te verplaatsen naar 2013

Kamerstuk 2006-2007 KST102634

KST102633 Wijziging van de Wet ammoniak en veehouderij; Motie om de eis te schrappen dat bestaande stallen IPPC-bedrijven moeten voldoen aan de maximale emissiewaarden

Kamerstuk 2006-2007 KST102633

KST102580 Wijziging van de Wet ammoniak en veehouderij; Tweede nota van wijziging

De tweede nota van wijziging voorziet in een wijziging van de Natuurbeschermingswet 1998 met betrekking tot artikel 19d. Artikel 19d bevat een verbod om zonder vergunning projecten of andere handelingen te realiseren of te verrichten die, gelet op de instandhoudings-doelstellingen de kwaliteit van de habitats in een Vogel- of Habitatrichtlijngebied kunnen verslechteren of een verstorend effect kunnen hebben op de soorten waarvoor het gebied is aangewezen. De voorziening bestaat eruit dat bij algemene maatregel van bestuur het verbod in artikel 19d buiten toepassing kan worden verklaard, als uit uitspraken van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschap of uit mededelingen van de Europese Commissie zou blijken dat daar ruimte voor is.

Kamerstuk 2006-2007 KST102580

KST102449 Wijziging van de Wet ammoniak en veehouderij; Gewijzigd amendement om buiten zone 250m rondom een Natura 2000 gebied zonder NB-wetvergunnning een veehouderijbedrijf te voeren

Kamerstuk 2006-2007 KST102449

31-10-2006

BLG10230 Ontwikkelingen aantal landbouwbedrijven en dieren rondom 5 Vogel- en Habitatgebieden

Bijlage BLG10230

KST102439 Wijziging van de Wet ammoniak en veehouderij; Amendement om buiten zone van 250m rondom een Natura 2000 gebied zonder NB-wetvergunning een veehouderijbedrijf te voeren

Kamerstuk 2006-2007 KST102439

KST102446 Wijziging van de Wet ammoniak en veehouderij; Amendement om meer melkvee en jongvee te houden dan nu in de wet is geregeld, onder de voorwaarde dat dit grondgebonden gebeurt

Kamerstuk 2006-2007 KST102446

KST102469 Wijziging van de Wet ammoniak en veehouderij; Brief staatssecretaris bij o.a. rapport 'Ontwikkelingen aantal landbouwbedrijven en dieren rondom 5 Vogel- en Habitatgebieden'

en Habitatgebieden' is als bijlage bij deze brief gevoegd.

Kamerstuk 2006-2007 KST102469

KST102426 Wijziging van de Wet ammoniak en veehouderij; Gewijzigd amendement om te bevorderen dat nieuwe technieken alleen worden toegepast op te bouwen stallen

Kamerstuk 2006-2007 KST102426

KST102466 Wijziging van de Wet ammoniak en veehouderij; Amendement om de uitbreidingsmogelijkheden voor melkvee en jongvee te schrappen

Kamerstuk 2006-2007 KST102466

KST102438 Wijziging van de Wet ammoniak en veehouderij; Amendement dat er onder meer toe strekt om waardevolle natuurgebieden die kleiner zijn dat 50 hectare te beschermen

Kamerstuk 2006-2007 KST102438

KST102447 Wijziging van de Wet ammoniak en veehouderij; Amendement om te voorkomen dat de veehouderij uitbreidt zonder dat de noodzakelijke NB-wet toetsing is gedaan

Kamerstuk 2006-2007 KST102447

KST102451 Wijziging van de Wet ammoniak en veehouderij; Amendement om te voorkomen dat veehouderij uitbreidt zonder dat de noodzakelijke NB-wet toetsing is gedaan

Kamerstuk 2006-2007 KST102451

23-08-2006

KST99849 Voorstel van wet tot wijziging van de Wet ammoniak en veehouderij; Voorstel van wet

Met dit wetsvoorstel wordt de Wet ammoniak en veehouderij (Wav) op een aantal punten versoepeld. De aanwijzing van te beschermen gebieden wordt beperkt tot door provinciale staten aan te wijzen 'zeer kwetsbare gebieden'. Deze gebieden moeten alle binnen de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) liggen. Vastgelegd wordt welke gebieden in ieder geval zullen moeten worden aange Daarnaast kunnen andere gebieden aan de hand de nu in de wet opgenomen criteria als zeer kwetsbaar worden aangewezen. Daarbij zal ook met het criterium 'de gevolgen van de aanwijzing voor bestaande veehouderijen' rekening kunnen worden gehouden, zij het slechts 'voorzover de ecologische samenhang tussen de zeer kwetsbare gebieden daardoor niet wordt aangetast en geen verlies van bijzondere natuurwaarden optreedt'. Voor de aanwijzing van gebieden kleiner dan 50 ha gelden zwaardere criteria. De zoneringsbescherming wordt beperkt tot 250 meter. Binnen die zone kunnen bestaande melkrundveehouderijen nog uitbreiden tot 200 melkkoeien met bijbehorend jongvee. Buiten én binnen de zones zal zonodig aanvullende bescherming moeten worden gegeven op grond van de Natuurbeschermingswet 98. In samenhang met een nog niet in werking getreden wijziging van de Wet milieubeheer (Wm) zijn bepalingen opgenomen betreffende de toetsing van de zogenaamde gvpb-installaties aan de criteria ontleend aan de IPPC-richtlijn.

Kamerstuk 2005-2006 KST99849

KST99851 Wijziging van de Wet ammoniak en veehouderij; Advies en nader rapport

Kamerstuk 2005-2006 KST99851

KST99848 Wijziging van de Wet ammoniak en veehouderij; Koninklijke boodschap

Kamerstuk 2005-2006 KST99848

KST99850 Wijziging van de Wet ammoniak en veehouderij; Memorie van toelichting

Met dit wetsvoorstel wordt de Wet ammoniak en veehouderij (Wav) op een aantal punten versoepeld. De aanwijzing van te beschermen gebieden wordt beperkt tot door provinciale staten aan te wijzen 'zeer kwetsbare gebieden'. Deze gebieden moeten alle binnen de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) liggen. Vastgelegd wordt welke gebieden in ieder geval zullen moeten worden aange Daarnaast kunnen andere gebieden aan de hand de nu in de wet opgenomen criteria als zeer kwetsbaar worden aangewezen. Daarbij zal ook met het criterium 'de gevolgen van de aanwijzing voor bestaande veehouderijen' rekening kunnen worden gehouden, zij het slechts 'voorzover de ecologische samenhang tussen de zeer kwetsbare gebieden daardoor niet wordt aangetast en geen verlies van bijzondere natuurwaarden optreedt'. Voor de aanwijzing van gebieden kleiner dan 50 ha gelden zwaardere criteria. De zoneringsbescherming wordt beperkt tot 250 meter. Binnen die zone kunnen bestaande melkrundveehouderijen nog uitbreiden tot 200 melkkoeien met bijbehorend jongvee. Buiten én binnen de zones zal zonodig aanvullende bescherming moeten worden gegeven op grond van de Natuurbeschermingswet 98. In samenhang met een nog niet in werking getreden wijziging van de Wet milieubeheer (Wm) zijn bepalingen opgenomen betreffende de toetsing van de zogenaamde gvpb-installaties aan de criteria ontleend aan de IPPC-richtlijn.

Kamerstuk 2005-2006 KST99850