Laatste documenten binnen dossier 30970


05-06-2008

KST119039 Wijziging van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, de Wet werk en bijstand, de Werkloosheidswet en enige andere wetten in verband met eenmalige gegevensuitvraag aan burgers (Wet eenmalige gegevensuitvraag werk en inkomen); Brief staatssecretaris over het groeipad eenmalige gegevensuitvraag, het digitaal klantdossier en de aansluiting van gemeenten daarop

De 'Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkge legenheid van 30 mei 2008, nr. UB/S/2008/14903, tot wijziging van de Regeling SUWI in verband met eenmalige gegevensuitvraag werk en inkomen' is als bijlage bij deze brief gevoegd.

Kamerstuk 2007-2008 KST119039

14-09-2007

KST110033 Wijziging van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, de Wet werk en bijstand, de Werkloosheidswet en enige andere wetten in verband met eenmalige gegevensuitvraag aan burgers (Wet eenmalige gegevensuitvraag werk en inkomen); Gewijzigd amendement over mogelijkheid tot het uitwisselen van gegevens door instanties in de keten werk en inkomen

Kamerstuk 2006-2007 KST110033

OVG1419 Agenda Tweede Kamer der Staten Generaal, opgesteld op 14 september 2007

Agenda 2006-2007 OVG1419

KST110006 Wijziging van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, de Wet werk en bijstand, de Werkloosheidswet en enige andere wetten in verband met eenmalige gegevensuitvraag aan burgers (Wet eenmalige gegevensuitvraag werk en inkomen); Brief staatssecretaris over o.a. relatie tussen Basisregistratie Inkomen (BRI) en polisadministratie

In deze brief gaat staatssecretaris Aboutaleb (SZW) in op de relatie tussen de Basisregistratie Inkomen (BRI) en de polisadministratie en de mogelijkheden van gegevensuitwisseling met potentiële werkgevers. Ook geeft hij informatie naar aanleiding van het amendement op stuk nr. 10 ingediend door de heren Omtzigt en Heerts, dat voorziet in verschillende vormen van parlementaire betrokkenheid tijdens het groeipad.

Kamerstuk 2006-2007 KST110006

KST109998 Wijziging van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, de Wet werk en bijstand, de Werkloosheidswet en enige andere wetten in verband met eenmalige gegevensuitvraag aan burgers (Wet eenmalige gegevensuitvraag werk en inkomen); Amendement over inzage opgenomen gegevens, correctierecht, het voorleggen van een meningsverschil aan een onafhankelijke instantie en een AMvB voor vastleggen procedures dienaangaande

Kamerstuk 2006-2007 KST109998

13-09-2007

KST109984 Wijziging van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, de Wet werk en bijstand, de Werkloosheidswet en enige andere wetten in verband met eenmalige gegevensuitvraag aan burgers (Wet eenmalige gegevensuitvraag werk en inkomen); Gewijzigde motie over gevolgen probleemanalyse van Walvis voor het groeipad Wet eenmalige gegevensuitvraag i.v.m.problemen polisadministratie

Kamerstuk 2006-2007 KST109984

KST109981 Wijziging van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, de Wet werk en bijstand, de Werkloosheidswet en enige andere wetten in verband met eenmalige gegevensuitvraag aan burgers (Wet eenmalige gegevensuitvraag werk en inkomen); Motie over gevolgen probleemanalyse van Walvis voor het groeipad Wet eenmalige gegevensuitvraag i.v.m.problemen polisadministratie

Kamerstuk 2006-2007 KST109981

KST109983 Wijziging van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, de Wet werk en bijstand, de Werkloosheidswet en enige andere wetten in verband met eenmalige gegevensuitvraag aan burgers (Wet eenmalige gegevensuitvraag werk en inkomen); Motie over verplichte aansluiting van de sociale diensten op de systemen van de SUWI-keten

Kamerstuk 2006-2007 KST109983

KST109982 Wijziging van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, de Wet werk en bijstand, de Werkloosheidswet en enige andere wetten in verband met eenmalige gegevensuitvraag aan burgers (Wet eenmalige gegevensuitvraag werk en inkomen); Motie over het aangeven in het digitale klantdossier hoe en waar de burger het correctierecht kan uitoefenen

Kamerstuk 2006-2007 KST109982

07-09-2007

KST109804 Wijziging van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, de Wet werk en bijstand, de Werkloosheidswet en enige andere wetten in verband met eenmalige gegevensuitvraag aan burgers (Wet eenmalige gegevensuitvraag werk en inkomen); Amendement over inzage van opgenomen gegevens, de correctie van die gegevens en het voorleggen van een meningsverschil aan een onafhankelijke instantie

Kamerstuk 2006-2007 KST109804

KST109806 Wijziging van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, de Wet werk en bijstand, de Werkloosheidswet en enige andere wetten in verband met eenmalige gegevensuitvraag aan burgers (Wet eenmalige gegevensuitvraag werk en inkomen); Amendement over mogelijkheid tot het uitwisselen van gegevens door instanties in de keten werk en inkomen

Kamerstuk 2006-2007 KST109806

KST109803 Wijziging van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, de Wet werk en bijstand, de Werkloosheidswet en enige andere wetten in verband met eenmalige gegevensuitvraag aan burgers (Wet eenmalige gegevensuitvraag werk en inkomen); Amendement over het schrappen van de mogelijkheid om informatie te kunnen vragen bij potentiële werkgevers over de houding en gedrag van sollicitanten

Kamerstuk 2006-2007 KST109803

KST109805 Wijziging van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, de Wet werk en bijstand, de Werkloosheidswet en enige andere wetten in verband met eenmalige gegevensuitvraag aan burgers (Wet eenmalige gegevensuitvraag werk en inkomen); Amendement om nieuwe voorstellen voor ministeriële regelingen eerst aan het parlement voor te leggen, alvorens ze van kracht te laten worden

Het is de uitdrukkelijke bedoeling dat deze regelingen alleen gebruikt worden om problemen in het WFSV/WALVIS-traject op te lossen.

Kamerstuk 2006-2007 KST109805

KST109807 Wijziging van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, de Wet werk en bijstand, de Werkloosheidswet en enige andere wetten in verband met eenmalige gegevensuitvraag aan burgers (Wet eenmalige gegevensuitvraag werk en inkomen); Amendement over tijdige evaluatie van de doeltreffendheid en effecten van de wet

Kamerstuk 2006-2007 KST109807

01-03-2007

KST105551 Wijziging van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, de Wet werk en bijstand, de Werkloosheidswet en enige andere wetten in verband met eenmalige gegevensuitvraag aan burgers (Wet eenmalige gegevensuitvraag werk en inkomen); Koninklijke boodschap

Kamerstuk 2006-2007 KST105551

KST105553 Wijziging van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, de Wet werk en bijstand, de Werkloosheidswet en enige andere wetten in verband met eenmalige gegevensuitvraag aan burgers (Wet eenmalige gegevensuitvraag werk en inkomen); Memorie van toelichting

Op 1 januari 2002 is met de inwerkingtreding van de Wet SUWI de keten van werk en inkomen formeel tot stand gekomen. In mei 2005 heeft de Expertcommissie informatievoorziening en elektronische dienstverlening SUWI het rapport 'De burger bediend!' opgeleverd. Hieruit bleek dat een van knelpunten bleek te zijn dat de dienstverleningsprocessen onvoldoende uitgaan van de burger als centrale factor, maar van de afzonderlijke organisaties. Ter ondersteuning van een klantvriendelijk en efficiënte informatievoorziening adviseerde de Expertcommissie om een digitaal klantdossier voor de keten werk en inkomen te realiseren. Dit wetsvoorstel strekt daartoe. Uit een oogpunt van optimale dienstverlening aan de burger wordt geregeld dat elk gegeven dat de ketenpartners werk en inkomen nodig hebben voor hun werk, slechts eenmaal mag worden uitgevraagd. Het verbod op dubbele gegevensuitvraag zal gelden voor UWV, CWI, SVB en gemeenten bij de door hen uitgevoerde wetten rond werk en inkomen. De uitvoeringsorganisatie zijn verplicht gegevens af te nemen uit de basisregistraties. In aanvulling daarop worden CWI, UWV, de Sociale verzekeringsbank (SVB) en gemeenten verplicht om gebruik te maken van administraties en/of gegevens die geen onderdeel uitmaken van het overheidsbrede stelsel van basisregistraties. Het gaat dan om gegevens uit de polisadministratie van het UWV, de verzekerdenadministratie van de SVB, en om gegevens uit bij of krachtens algemene maatregel van bestuur aangewezen administraties. Op den duur moet dit leiden tot een zogenaamde omgekeerde intake: niet de klant is de primaire bron van informatie, maar de overheid zelf. De burger wordt in staat gesteld inzicht te krijgen in de opgenomen gegevens, die de basis vormen voor de handelingen en beslissingen van de organisaties en krijgt de gelegenheid om onjuiste gegevens te corrigeren. De burger hoeft de gegevens, die kunnen worden verkregen uit een basisregistratie niet te verstrekken. Hiervoor zijn in de wet uitzonderingen opgenomen inzake de inlichtingenverplichtingen. De wetten rond werk en inkomen betreffen de Wet SUWI, de WWB, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW), de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ), de Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK), de WW, de Toeslagenwet (TW), de Ziektewet (ZW), de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (Wet WIA), de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO), de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (WAJONG), de Algemene Kinderbijslagwet (AKW), de Algemene Ouderdomswet (AOW) en de Algemene nabestaandenwet (ANW).

Kamerstuk 2006-2007 KST105553

KST105552 Wijziging van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, de Wet werk en bijstand, de Werkloosheidswet en enige andere wetten in verband met eenmalige gegevensuitvraag aan burgers (Wet eenmalige gegevensuitvraag werk en inkomen); Voorstel van wet

Op 1 januari 2002 is met de inwerkingtreding van de Wet SUWI de keten van werk en inkomen formeel tot stand gekomen. In mei 2005 heeft de Expertcommissie informatievoorziening en elektronische dienstverlening SUWI het rapport 'De burger bediend!' opgeleverd. Hieruit bleek dat een van knelpunten bleek te zijn dat de dienstverleningsprocessen onvoldoende uitgaan van de burger als centrale factor, maar van de afzonderlijke organisaties. Ter ondersteuning van een klantvriendelijk en efficiënte informatievoorziening adviseerde de Expertcommissie om een digitaal klantdossier voor de keten werk en inkomen te realiseren. Dit wetsvoorstel strekt daartoe. Uit een oogpunt van optimale dienstverlening aan de burger wordt geregeld dat elk gegeven dat de ketenpartners werk en inkomen nodig hebben voor hun werk, slechts eenmaal mag worden uitgevraagd. Het verbod op dubbele gegevensuitvraag zal gelden voor UWV, CWI, SVB en gemeenten bij de door hen uitgevoerde wetten rond werk en inkomen. De uitvoeringsorganisatie zijn verplicht gegevens af te nemen uit de basisregistraties. In aanvulling daarop worden CWI, UWV, de Sociale verzekeringsbank (SVB) en gemeenten verplicht om gebruik te maken van administraties en/of gegevens die geen onderdeel uitmaken van het overheidsbrede stelsel van basisregistraties. Het gaat dan om gegevens uit de polisadministratie van het UWV, de verzekerdenadministratie van de SVB, en om gegevens uit bij of krachtens algemene maatregel van bestuur aangewezen administraties. Op den duur moet dit leiden tot een zogenaamde omgekeerde intake: niet de klant is de primaire bron van informatie, maar de overheid zelf. De burger wordt in staat gesteld inzicht te krijgen in de opgenomen gegevens, die de basis vormen voor de handelingen en beslissingen van de organisaties en krijgt de gelegenheid om onjuiste gegevens te corrigeren. De burger hoeft de gegevens, die kunnen worden verkregen uit een basisregistratie niet te verstrekken. Hiervoor zijn in de wet uitzonderingen opgenomen inzake de inlichtingenverplichtingen. De wetten rond werk en inkomen betreffen de Wet SUWI, de WWB, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW), de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ), de Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK), de WW, de Toeslagenwet (TW), de Ziektewet (ZW), de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (Wet WIA), de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO), de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (WAJONG), de Algemene Kinderbijslagwet (AKW), de Algemene Ouderdomswet (AOW) en de Algemene nabestaandenwet (ANW).

Kamerstuk 2006-2007 KST105552

KST105554 Wijziging van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, de Wet werk en bijstand, de Werkloosheidswet en enige andere wetten in verband met eenmalige gegevensuitvraag aan burgers (Wet eenmalige gegevensuitvraag werk en inkomen); Advies en nader rapport

Kamerstuk 2006-2007 KST105554