Laatste documenten binnen dossier 31067


08-01-2008

KST114207 Regeling tot wijziging van het overgangsrecht inzake toelating, het op de markt brengen en het gebruik van gewasbeschermingmiddelen en biociden (Aanpassing overgangsrecht Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden); Brief minister over gevolgen herbeoordeling gewasbeschermingsmiddelen en biociden

de relatie met het Europese toelatingsproces. De minister komt tot de conclusie dat de gevolgen van de herbeoordeling voor de gebruikers op de korte termijn beperkt zijn.

Kamerstuk 2007-2008 KST114207

05-11-2007

KST111630 Regeling tot wijziging van het overgangsrecht inzake toelating, het op de markt brengen en het gebruik van gewasbeschermingmiddelen en biociden (Aanpassing overgangsrecht Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden); Brief minister over de stand van zaken met betrekking tot de herbeoordeling van gewasbeschermingsmiddelen en biociden

In dit kader merkt minister Verburg (LNV) op dat de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden, de Algemene Maatregel van Bestuur en de ministeriƫle regeling op 17 oktober 2007 in werking zijn getreden. Op 4 oktober 2007 hebben de ministers van VROM en LNV in een Algemeen Overleg met de Kamer gesproken over de inwerkingtreding van de nieuwe wet en de herbeoordeling door het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) van de van rechtswege toegelaten middelen. Verburg gaat in onderhavige brief onder meer nader in op de bezorgdheid die de de Kamer in dat overleg aangegeven heeft over het niet meenemen van relevante recente informatie door het Ctgb in de herbeoordelingsprocedure.

Kamerstuk 2007-2008 KST111630

15-10-2007

KST110918 Regeling tot wijziging van het overgangsrecht inzake toelating, het op de markt brengen en het gebruik van gewasbeschermingmiddelen en biociden (Aanpassing overgangsrecht Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden); Brief minister inzake noodzaak spoedige inwerkingtreding Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden

Hierbij geeft minister Verburg (LNV), in vervolg op het AO van 4 oktober 2007 en mede namens de Minister van VROM, haar argumenten waarom het essentieel is de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden op zo kort mogelijke termijn in werking treedt. Inwerkingtreding van de nieuwe wet is onder meer noodzakelijk om het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden in staat te stellen een bestuursreglement vast te stellen. Gezien de door de Kamer gewenste zorgvuldigheid bij de invoering van de nieuwe wet zeggen de bewindslieden toe om na de inwerkingtreding van de wet nog eenmaal met branchevertegenwoordigers te spreken over vaststelling van de lijst van herbeoordeelde middelen. Tot slot geeft de minister een overzicht van het tijdpad van inwerkingtreding van de wet en vaststelling van het bestuursreglement van genoemd college.

Kamerstuk 2007-2008 KST110918

13-07-2007

KST109132 Regeling tot wijziging van het overgangsrecht inzake toelating, het op de markt brengen en het gebruik van gewasbeschermingmiddelen en biociden (Aanpassing overgangsrecht Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden); Brief minister over voorhangprocedure voor amvb's inzake beoordeling aanvraag gewasbeschermingsmiddelen/biociden

In deze brief reageert minister Verburg (LNV) op de motie Jacobi (Kamerstuk 31067, nr. 7), waarin de regering wordt verzocht een amvb inzake het besluit over een aanvraag gewasbeschermingsmiddelen/biociden na vaststelling naar de Kamers te zenden, en de inwerkingtreding van zo'n amvb niet eerder dan vier weken na de vaststelling daarvan te laten plaatsvinden.

Kamerstuk 2006-2007 KST109132