Laatste documenten binnen dossier 31145


09-07-2009

KST133077 Wijziging van de Telecommunicatiewet en de Wet op de economische delicten in verband met de implementatie van Richtlijn 2006/24/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie betreffende de bewaring van gegevens die zijn verwerkt in verband met het aanbieden van openbare elektronische communicatiediensten en tot wijziging van Richtlijn 2002/58/EG (Wet bewaarplicht telecommunicatiegegevens); Motie om de wet niet eerder in werking te laten treden dan nadat de resultaten van de Europese evaluatie bekend zijn, en met de Staten-Generaal zijn besproken

Kamerstuk 2008-2009 KST133077

KST133064 Wijziging van de Telecommunicatiewet en de Wet op de economische delicten in verband met de implementatie van Richtlijn 2006/24/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie betreffende de bewaring van gegevens die zijn verwerkt in verband met het aanbieden van openbare elektronische communicatiediensten en tot wijziging van Richtlijn 2002/58/EG (Wet bewaarplicht telecommunicatiegegevens); Gewijzigde motie om dit wetsvoorstel aan te houden, totdat Richtlijn 2006/24/EG is geëvalueerd

Kamerstuk 2008-2009 KST133064

KST133065 Wijziging van de Telecommunicatiewet en de Wet op de economische delicten in verband met de implementatie van Richtlijn 2006/24/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie betreffende de bewaring van gegevens die zijn verwerkt in verband met het aanbieden van openbare elektronische communicatiediensten en tot wijziging van Richtlijn 2002/58/EG (Wet bewaarplicht telecommunicatiegegevens); Motie om dit wetsvoorstel aan te houden, totdat Richtlijn 2006/24/EG is geëvalueerd

Kamerstuk 2008-2009 KST133065

KST133076 Wijziging van de Telecommunicatiewet en de Wet op de economische delicten in verband met de implementatie van Richtlijn 2006/24/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie betreffende de bewaring van gegevens die zijn verwerkt in verband met het aanbieden van openbare elektronische communicatiediensten en tot wijziging van Richtlijn 2002/58/EG (Wet bewaarplicht telecommunicatiegegevens); Motie om de bewaartermijn op 6 maanden te stellen

Kamerstuk 2008-2009 KST133076

KST133078 Wijziging van de Telecommunicatiewet en de Wet op de economische delicten in verband met de implementatie van Richtlijn 2006/24/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie betreffende de bewaring van gegevens die zijn verwerkt in verband met het aanbieden van openbare elektronische communicatiediensten en tot wijziging van Richtlijn 2002/58/EG (Wet bewaarplicht telecommunicatiegegevens); Motie om over het bewaren van internetgegevens met de ISP's te overleggen, teneinde onnodige kosten te voorkomen

Kamerstuk 2008-2009 KST133078

20-04-2009

BLG19601 Bijlage 2 bij 31145, nr. D

Bijlage 2008-2009 BLG19601

12-11-2008

KST124134 Wijziging van de Telecommunicatiewet en de Wet op de economische delicten in verband met de implementatie van Richtlijn 2006/24/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie betreffende de bewaring van gegevens die zijn verwerkt in verband met het aanbieden van openbare elektronische communicatiediensten en tot wijziging van Richtlijn 2002/58/EG (Wet bewaarplicht telecommunicatiegegevens); Brief minister inzake de gevolgen van het wetsvoorstel bewaarplicht telecommunicatiegegevens voor aanwijzing verschoningsrecht journalisten

Hierbij informeert minister Hirsch Ballin (Jus) de Kamer, ter nakoming van zijn toezegging uit de behandeling van het wetsvoorstel bewaarplicht telecommunicatiegegevens in de Kamer op 14 mei 2008 (Handelingen II, 2007-2008, nr. 83, blz.5846), over het oordeel van de voorzitter om het College van procureurs-generaal over de wenselijkheid van een aanpassing van de Aanwijzing toepassing dwangmiddelen bij journalisten op het moment dat de Wet bewaarplicht telecommunicatiegegevens in werking treedt.

Kamerstuk 2008-2009 KST124134

16-05-2008

KST118255 Wijziging van de Telecommunicatiewet en de Wet op de economische delicten in verband met de implementatie van Richtlijn 2006/24/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie betreffende de bewaring van gegevens die zijn verwerkt in verband met het aanbieden van openbare elektronische communicatiediensten en tot wijziging van Richtlijn 2002/58/EG (Wet bewaarplicht telecommunicatiegegevens); Amendement over verkorten bewaartermijn telecommunicatiegegevens van 18 naar 12 maanden en evaluatietermijn van 5 naar 3 jaar

Kamerstuk 2007-2008 KST118255

KST118236 Wijziging van de Telecommunicatiewet en de Wet op de economische delicten in verband met de implementatie van Richtlijn 2006/24/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie betreffende de bewaring van gegevens die zijn verwerkt in verband met het aanbieden van openbare elektronische communicatiediensten en tot wijziging van Richtlijn 2002/58/EG (Wet bewaarplicht telecommunicatiegegevens); Amendement over gelegenheid voor Staten-Generaal om vóór totstandkoming AMvB hun mening erover kenbaar te maken

Kamerstuk 2007-2008 KST118236

OVG1477 Agenda Tweede Kamer der Staten Generaal, opgesteld op 16 mei 2008

Agenda 2007-2008 OVG1477

KST118238 Wijziging van de Telecommunicatiewet en de Wet op de economische delicten in verband met de implementatie van Richtlijn 2006/24/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie betreffende de bewaring van gegevens die zijn verwerkt in verband met het aanbieden van openbare elektronische communicatiediensten en tot wijziging van Richtlijn 2002/58/EG (Wet bewaarplicht telecommunicatiegegevens); Amendement over inperking van de voorgestelde datamining bevoegdheden voor de opsporingsautoriteiten

Kamerstuk 2007-2008 KST118238

KST118237 Wijziging van de Telecommunicatiewet en de Wet op de economische delicten in verband met de implementatie van Richtlijn 2006/24/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie betreffende de bewaring van gegevens die zijn verwerkt in verband met het aanbieden van openbare elektronische communicatiediensten en tot wijziging van Richtlijn 2002/58/EG (Wet bewaarplicht telecommunicatiegegevens); Amendement om de evaluatietermijn van deze wet te verkorten van 5 naar 3 jaar

Vervanging in verband met wijziging van de ondertekening.

Kamerstuk 2007-2008 KST118237

19-09-2007

KST110104 Wijziging van de Telecommunicatiewet en de Wet op de economische delicten in verband met de implementatie van Richtlijn 2006/24/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie betreffende de bewaring van gegevens die zijn verwerkt in verband met het aanbieden van openbare elektronische communicatiediensten en tot wijziging van Richtlijn 2002/58/EG (Wet bewaarplicht telecommunicatiegegevens); Oorspronkelijke tekst

Kamerstuk 2006-2007 KST110104

KST110106 Wijziging van de Telecommunicatiewet en de Wet op de economische delicten in verband met de implementatie van Richtlijn 2006/24/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie betreffende de bewaring van gegevens die zijn verwerkt in verband met het aanbieden van openbare elektronische communicatiediensten en tot wijziging van Richtlijn 2002/58/EG (Wet bewaarplicht telecommunicatiegegevens); Amendement over het verkorten van de bewaartermijn naar de minimaal verplichte termijn van zes maanden

Kamerstuk 2006-2007 KST110106

KST110101 Wijziging van de Telecommunicatiewet en de Wet op de economische delicten in verband met de implementatie van Richtlijn 2006/24/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie betreffende de bewaring van gegevens die zijn verwerkt in verband met het aanbieden van openbare elektronische communicatiediensten en tot wijziging van Richtlijn 2002/58/EG (Wet bewaarplicht telecommunicatiegegevens); Koninklijke boodschap

Kamerstuk 2006-2007 KST110101

KST110103 Wijziging van de Telecommunicatiewet en de Wet op de economische delicten in verband met de implementatie van Richtlijn 2006/24/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie betreffende de bewaring van gegevens die zijn verwerkt in verband met het aanbieden van openbare elektronische communicatiediensten en tot wijziging van Richtlijn 2002/58/EG (Wet bewaarplicht telecommunicatiegegevens); Memorie van toelichting

Dit wetsvoorstel strekt tot implementatie van Richtlijn nr. 06/24/EG van het Europees Parlement en de Raad van 15 maart 2006 (de richtlijn dataretentie). De bewaarplicht beoogt te garanderen dat de te bewaren gegevens beschikbaar zijn voor het onderzoeken, opsporen en vervolgen van ernstige misdrijven. Er worden regels gesteld voor de verplichting tot bewaring van gegevens door de aanbieders van openbare telecommunicatienetwerken en aanbieders van openbare telecommunicatiediensten, de te bewaren gegevens, de bewaartermijnen en de bescherming en beveiliging van de bewaarde gegevens. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld over de maatregelen ter beveiliging en vernietiging van, en de toegang tot, de gegevens. De gegevens die bewaard moeten worden betreffen gegevens die nodig zijn om de bron van een communicatie te traceren, de bestemming van een communicatie te identificeren, de datum, het tijdstip en de duur van een communicatie te bepalen, het type communicatie te bepalen, de communicatieapparatuur of de vermoedelijke communicatieapparatuur van de gebruikers te identificeren en de locatie van mobiele communicatieapparatuur te bepalen. De bewaartermijn wordt op 18 maanden gesteld. Er zijn geen afzonderlijke bepaling over de toegang tot de bewaarde gegevens opgenomen. In de huidige wetgeving staan al de nodige regels over de toegang tot telecommunicatiegegevens ten behoeve van de opsporing en vervolging van strafbare feiten. De bevoegdheden voor het opvragen van gegevens worden niet uitgebreid. Dit betekent dat te bewaren gegevens slechts in afzonderlijke gevallen, indien aan de wettelijke eisen wordt voldaan, beschikbaar kunnen komen voor politie en justitie. De gegevens zijn niet breed toegankelijk voor de opsporing. Ook zijn er geen afzonderlijke bepalingen opgenomen over gegevensbescherming en -beveiliging. De Wet beschermingpersoonsgegevens en de aanvulling hierop in de Telecommunicatiewet geven voldoende bescherming. Wel wordt duidelijk gemaakt dat de gegevens uitsluitend worden opgeslagen voor de bestrijding van ernstige misdrijven. Hierdoor kunnen de betreffende gegevens niet verder worden verwerkt ten behoeve van zakelijke doeleinden van de aanbieders. De gegevens zijn beschikbaar bij de aanbieders. De wet stelt geen termijnen waarop de gegevens beschikbaar moeten zijn voor de bevoegde autoriteiten. Het begrip onverwijld uit de richtlijn wordt opgevat als 'zo spoedig als de inrichting van de bedrijfsvoering en de stand der techniek van het betreffende bedrijf dat mogelijk maakt'. Het toezicht op de naleving van de wet komt bij het ministerie van Economische Zaken te liggen.

Kamerstuk 2006-2007 KST110103

KST110105 Wijziging van de Telecommunicatiewet en de Wet op de economische delicten in verband met de implementatie van Richtlijn 2006/24/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie betreffende de bewaring van gegevens die zijn verwerkt in verband met het aanbieden van openbare elektronische communicatiediensten en tot wijziging van Richtlijn 2002/58/EG (Wet bewaarplicht telecommunicatiegegevens); Advies en nader rapport

Kamerstuk 2006-2007 KST110105

KST110102 Wijziging van de Telecommunicatiewet en de Wet op de economische delicten in verband met de implementatie van Richtlijn 2006/24/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie betreffende de bewaring van gegevens die zijn verwerkt in verband met het aanbieden van openbare elektronische communicatiediensten en tot wijziging van Richtlijn 2002/58/EG (Wet bewaarplicht telecommunicatiegegevens); Voorstel van wet

Dit wetsvoorstel strekt tot implementatie van Richtlijn nr. 06/24/EG van het Europees Parlement en de Raad van 15 maart 2006 (de richtlijn dataretentie). De bewaarplicht beoogt te garanderen dat de te bewaren gegevens beschikbaar zijn voor het onderzoeken, opsporen en vervolgen van ernstige misdrijven. Er worden regels gesteld voor de verplichting tot bewaring van gegevens door de aanbieders van openbare telecommunicatienetwerken en aanbieders van openbare telecommunicatiediensten, de te bewaren gegevens, de bewaartermijnen en de bescherming en beveiliging van de bewaarde gegevens. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld over de maatregelen ter beveiliging en vernietiging van, en de toegang tot, de gegevens. De gegevens die bewaard moeten worden betreffen gegevens die nodig zijn om de bron van een communicatie te traceren, de bestemming van een communicatie te identificeren, de datum, het tijdstip en de duur van een communicatie te bepalen, het type communicatie te bepalen, de communicatieapparatuur of de vermoedelijke communicatieapparatuur van de gebruikers te identificeren en de locatie van mobiele communicatieapparatuur te bepalen. De bewaartermijn wordt op 18 maanden gesteld. Er zijn geen afzonderlijke bepaling over de toegang tot de bewaarde gegevens opgenomen. In de huidige wetgeving staan al de nodige regels over de toegang tot telecommunicatiegegevens ten behoeve van de opsporing en vervolging van strafbare feiten. De bevoegdheden voor het opvragen van gegevens worden niet uitgebreid. Dit betekent dat te bewaren gegevens slechts in afzonderlijke gevallen, indien aan de wettelijke eisen wordt voldaan, beschikbaar kunnen komen voor politie en justitie. De gegevens zijn niet breed toegankelijk voor de opsporing. Ook zijn er geen afzonderlijke bepalingen opgenomen over gegevensbescherming en -beveiliging. De Wet beschermingpersoonsgegevens en de aanvulling hierop in de Telecommunicatiewet geven voldoende bescherming. Wel wordt duidelijk gemaakt dat de gegevens uitsluitend worden opgeslagen voor de bestrijding van ernstige misdrijven. Hierdoor kunnen de betreffende gegevens niet verder worden verwerkt ten behoeve van zakelijke doeleinden van de aanbieders. De gegevens zijn beschikbaar bij de aanbieders. De wet stelt geen termijnen waarop de gegevens beschikbaar moeten zijn voor de bevoegde autoriteiten. Het begrip onverwijld uit de richtlijn wordt opgevat als 'zo spoedig als de inrichting van de bedrijfsvoering en de stand der techniek van het betreffende bedrijf dat mogelijk maakt'. Het toezicht op de naleving van de wet komt bij het ministerie van Economische Zaken te liggen.

Kamerstuk 2006-2007 KST110102