Laatste documenten binnen dossier 31301


23-10-2009

KST135884 Fiscaal stimuleringspakket en overige fiscale maatregelen; Brief staatssecretaris over onder meer ingeboekte besparingen op de BU-maatregel en de WTCG-maatregel

Op 23 september 2009 heeft de minister samen met de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport overleg gevoerd met de vaste commissies voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Financiën en Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de voortgang van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten. Tijdens dit overleg is ten aanzien van twee vragen toegezegd dat hij daar schriftelijk op zou reageren. Het betreft allereerst de vraag van mevrouw Van Miltenburg (VVD) om een schriftelijke uiteenzetting van de ingeboekte besparingen op de (voormalige) BU-maatregel en de WTCG-maatregel. Ten tweede heeft de heer Omtzigt (CDA) vragen gesteld over het Besluit tegemoetkoming specifieke zorgkosten.

Kamerstuk 2009-2010 KST135884

16-07-2009

KST133416 Fiscaal stimuleringspakket en overige fiscale maatregelen; Gewijzigd amendement over vaststellen tijdstip waarop inkeerregeling vervalt (1 januari 2011)

Betreft de Inkeerregeling voor verzwegen inkomsten uit vermogen in box 3.

Kamerstuk 2008-2009 KST133416

06-07-2009

KST132790 Fiscaal stimuleringspakket en overige fiscale maatregelen; Motie om afschaffing Vliegbelasting als afzonderlijk wetsvoorstel in te dienen

Kamerstuk 2008-2009 KST132790

BLG20481 Algemene wet inzake rijks belastingen. Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst

Bijlage 2008-2009 BLG20481

KST132853 Fiscaal stimuleringspakket en overige fiscale maatregelen; Brief minister over tegemoetkomingsregeling specifieke zorgkosten

In deze brief schetst minister Klink (VWS), op verzoek van de Kamer, de contouren op hoofdlijnen van de nieuwe tegemoetkomingsregeling voor specifieke zorgkosten (TSZ-regeling), die in de plaats komt van de Regeling tegemoetkoming buitengewone uitgaven (TBU-regeling).

Kamerstuk 2008-2009 KST132853

15-06-2009

KST131716 Fiscaal stimuleringspakket en overige fiscale maatregelen; Brief staatssecretaris over de visie van het kabinet op de verplichte toetsing van berekende administratieve lasten effecten bij wetten door Actal

de wijze van voorleggen van (delen uit) het Aanvullend Beleidsakkoord aan Actal [ter uitvoering van de eerder aangenomen motie Pechtold - Rutte (Kamerstuk 31070, nr. 55)].

Kamerstuk 2008-2009 KST131716

08-06-2009

KST131508 Fiscaal stimuleringspakket en overige fiscale maatregelen; Brief staatssecretaris over zijn toezeggingen uit het plenaire debat over het wetsvoorstel Fiscaal Stimuleringspakket en overige fiscale maatregelen op 27 mei 2009

[namens de minister van EZ] de motie Omtzigt/Tang (Kamerstuk 31301, nr. 29) om een beroep te kunnen doen op gelden van de Europese Investeringsbank door de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen. Met onderhavige brief gaat De Jager tevens in op een toezegging die minister Van der Laan (WWI) tijdens een algemeen overleg over de woningmarkt op 27 mei 2009 heeft gedaan, om uit te zoeken in hoeverre dubbele hypotheekrenteaftrek mogelijk is nadat de tweede woning tijdelijk is verhuurd.

Kamerstuk 2008-2009 KST131508

KST131424 Fiscaal stimuleringspakket en overige fiscale maatregelen; Gewijzigde motie over ter beschikking stellen actualisatie kostenreductie investeringen Schiphol

Kamerstuk 2008-2009 KST131424

29-05-2009

KST131186 Fiscaal stimuleringspakket en overige fiscale maatregelen; Motie over vernieuwen internationale boekhoudkundige standaard i.v.m. transparantie belastingbetaling internationale bedrijven

Kamerstuk 2008-2009 KST131186

KST131158 Fiscaal stimuleringspakket en overige fiscale maatregelen; Amendement over vaststellen tijdstip waarop inkeerregeling vervalt (1 januari 2011)

Kamerstuk 2008-2009 KST131158

KST131128 Fiscaal stimuleringspakket en overige fiscale maatregelen; Zesde nota van wijziging

Met deze nota van wijziging komen de in dit wetsvoorstel opgenomen aanpassingen van de in het Belastingplan 2009 opgenomen wijzigingen van het tonnageregime te vervallen.

Kamerstuk 2008-2009 KST131128

KST131188 Fiscaal stimuleringspakket en overige fiscale maatregelen; Motie om de vliegbelasting niet af te schaffen zolang Schiphol de kostenreductie niet heeft doorvertaald in een verdere tariefsverlaging

Kamerstuk 2008-2009 KST131188

KST131160 Fiscaal stimuleringspakket en overige fiscale maatregelen; Amendement om de verhoging van de vergrijpboete voor het niet aangeven van box 3-inkomen tot maximaal 300% te laten vervallen

Kamerstuk 2008-2009 KST131160

KST131156 Fiscaal stimuleringspakket en overige fiscale maatregelen; Amendement om de vliegbelasting direct af te schaffen en niet afhankelijk te laten zijn van het Schiphol

Kamerstuk 2008-2009 KST131156

KST131190 Fiscaal stimuleringspakket en overige fiscale maatregelen; Motie om het volledige aanvullende beleidsakkoord voor te leggen aan het Actal

Kamerstuk 2008-2009 KST131190

KST131162 Fiscaal stimuleringspakket en overige fiscale maatregelen; Amendement over uitstel van betaling belastingschuld in verband met te verwachten belastingteruggave

Vervanging in verband met wijziging in de ondertekening.

Kamerstuk 2008-2009 KST131162

KST131185 Fiscaal stimuleringspakket en overige fiscale maatregelen; Motie over verlagen btw op dubbel glas of het subsidiëren van toepasing dubbel glas

Kamerstuk 2008-2009 KST131185

KST131187 Fiscaal stimuleringspakket en overige fiscale maatregelen; Motie om de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen gebruik te laten maken van de EIB-fondsen

Kamerstuk 2008-2009 KST131187

KST131159 Fiscaal stimuleringspakket en overige fiscale maatregelen; Amendement over uitstel van betaling belastingschuld in verband met te verwachten belastingteruggave

Kamerstuk 2008-2009 KST131159

KST131146 Fiscaal stimuleringspakket en overige fiscale maatregelen; Amendement om energiebesparend isolatiemateriaal onder het verlaagde BTW-tarief te brengen

Kamerstuk 2008-2009 KST131146

OVG1563 Agenda Tweede Kamer der Staten Generaal, opgesteld op 29 mei 2009

Agenda 2008-2009 OVG1563

KST131189 Fiscaal stimuleringspakket en overige fiscale maatregelen; Motie over het afschaffen van de loonheffing voor kleine baantjes

Kamerstuk 2008-2009 KST131189

KST131161 Fiscaal stimuleringspakket en overige fiscale maatregelen; Amendement over introduceren scholingsaftrek en scholingsbijtelling

Door middel van de voorgestelde maatregel wordt de ondernemer nadrukkelijk gestimuleerd om te blijven investeren in zijn werknemers door naast de aftrekbare scholingskosten een exta aftrek toe te kennen ter grootte van 100% van het geïnvesteerde bedrag in opleidingen.

Kamerstuk 2008-2009 KST131161

KST131157 Fiscaal stimuleringspakket en overige fiscale maatregelen; Amendement om de termijn van matiging van de boete bij de inkeerregeling te beperken tot twee jaar

Kamerstuk 2008-2009 KST131157

29-04-2009

KST130429 Fiscaal stimuleringspakket en overige fiscale maatregelen; Brief staatssecretaris over intensivering faciliteiten speur- en ontwikkelingswerk

De staatssecretaris gaat in op enkele aspecten met betrekking tot de uitvoering van één van de maatregelen in het stimuleringspakket, de tijdelijke intensivering van de faciliteiten voor speur- en ontwikkelingswerk (S&O).

Kamerstuk 2008-2009 KST130429

KST130424 Fiscaal stimuleringspakket en overige fiscale maatregelen; Nader verslag

Kamerstuk 2008-2009 KST130424

09-04-2009

KST129678 Wijziging van de Invorderingswet 1990 en enkele andere wetten (vervanging g-rekeningenstelsel door een depotstelsel, tijdelijke verlaging van het MKB-tarief van de vennootschapsbelasting en herstel van enkele omissies); Vierde nota van wijziging met onder meer een wijziging van het opschrift van het onderhavige wetsvoorstel

Deze nota van wijziging bevat onder meer enkele fiscale voorstellen uit het aanvullend beleidsakkoord Werken aan toekomst van het kabinet. Het gaat om een drietal maatregelen die op zeer korte termijn en bovendien deels met terugwerkende kracht in werking zouden moeten treden. Het betreft het intensiveren van de faciliteiten voor speur- en ontwikkelingswerk, het toepassen van de energie-investeringsaftrek voor energiebesparing in huurwoningen en het verlagen van de tarieven in de vliegbelasting naar nul. Gezien het politieke belang en de budgettaire gevolgen van de in deze nota van wijziging voorgestelde maatregelen zal met deze nota van wijziging de naam van het onderhavige wetsvoorstel worden gewijzigd in Fiscaal stimuleringspakket en overige fiscale maatregelen. Verder deze nota van wijziging een technische aanpassing als gevolg van de naamsverandering van Fortis Verzekeringen N.V. in ASR Verzekeringen N.V. en een wetstechnische wijziging van een al opgenomen - eveneens louter wetstechnische wijziging - van de Comptabiliteitswet 2001.

Kamerstuk 2008-2009 KST129678

10-12-2007

KST113273 Wijziging van de Invorderingswet 1990 (vervanging g-rekeningenstelsel door een depotstelsel); Koninklijke boodschap

Kamerstuk 2007-2008 KST113273

KST113275 Wijziging van de Invorderingswet 1990 (vervanging g-rekeningenstelsel door een depotstelsel); Memorie van toelichting

Aannemers van werk, inleners van personeel en opdrachtgevers in de confectiesector kunnen ingevolge respectievelijk de artikelen 34, 35 en 35a van de IW 1990 aansprakelijk worden gesteld voor de niet betaalde loon- en omzetbelasting en sociale verzekeringspremies van hun onderaannemers, uitleners en (confectie)aannemers. Om de omvang van die aansprakelijkheid te beperken kunnen zij de belasting- en premiecomponent van de hen uitgereikte facturen storten op een speciale geblokkeerde rekening die de onderaannemer of uitlener heeft geopend bij zijn bank. Zo'n rekening heet een g-rekening. Op die rekening heeft de Belastingdienst een eerste pandrecht. Het saldo op de g-rekening kan de rekeninghouder uitsluitend gebruiken voor de betaling van loon- en omzetbelasting en van sociale verzekeringspremies. Daarnaast mogen bedragen bij doorbesteding van een werk of doorlenen van personeel vanaf de g-rekening worden doorgestort naar andere g-rekeningen. Als de aannemer of inlener aansprakelijk wordt gesteld, worden de bedragen die op de g-rekening zijn gestort - als aan alle administratieve voorwaarden is voldaan - in mindering gebracht op het bedrag van de aansprakelijkstelling. Tegenwoordig is er een wettelijke vrijwaring voor bedragen die op een g-rekening zijn gestort. In het verleden was dit anders: een storting op een g-rekening had alleen vrijwarende werking (in de betekenis dat tot het overgemaakte bedrag aansprakelijkheid verviel) als het op de g-rekening gestorte bedrag door de onderaannemer of uitlener daadwerkelijk aan de Belastingdienst of (destijds) de bedrijfsvereniging was betaald. Hierdoor is de gewoonte tot rechtstreeks storten bij de Belastingdienst ingeslopen. De rechtstreeks gestorte bedragen boekt de Belastingdienst in 'depot' voor de onderaannemer of uitlener die door de aannemer of inlener is vermeld bij de 'rechtstreekse' storting. Op dit moment is dit 'depotstelsel' informeel/buitenwettelijk. Omdat het beheer van g-rekeningen de belastingdienst veel tijd kost, aanpassingen van de huidige software niet meer mogelijk zijn, en nieuwe software voor het inningssysteem bij de Belastingdienst wordt ontwikkeld, is het wenselijk om over te gaan naar een wettelijk verankerd, éénduidig systeem van rechtstreeks storten. Daarin voorziet dit wetsvoorstel door de wettelijke verankering van het depotstelsel. Het depotstelsel leidt tot een vermindering van de uitvoeringskosten van de Belastingdienst en een vermindering van de administratieve lasten van het bedrijfsleven. Verder heeft het voor de banken het voordeel dat zij afraken van een voor hen ongebruikelijke werkstroom. Ten slotte is er een budgettair voordeel voor de overheid.

Kamerstuk 2007-2008 KST113275

KST113274 Wijziging van de Invorderingswet 1990 (vervanging g-rekeningenstelsel door een depotstelsel); Voorstel van wet

Aannemers van werk, inleners van personeel en opdrachtgevers in de confectiesector kunnen ingevolge respectievelijk de artikelen 34, 35 en 35a van de IW 1990 aansprakelijk worden gesteld voor de niet betaalde loon- en omzetbelasting en sociale verzekeringspremies van hun onderaannemers, uitleners en (confectie)aannemers. Om de omvang van die aansprakelijkheid te beperken kunnen zij de belasting- en premiecomponent van de hen uitgereikte facturen storten op een speciale geblokkeerde rekening die de onderaannemer of uitlener heeft geopend bij zijn bank. Zo'n rekening heet een g-rekening. Op die rekening heeft de Belastingdienst een eerste pandrecht. Het saldo op de g-rekening kan de rekeninghouder uitsluitend gebruiken voor de betaling van loon- en omzetbelasting en van sociale verzekeringspremies. Daarnaast mogen bedragen bij doorbesteding van een werk of doorlenen van personeel vanaf de g-rekening worden doorgestort naar andere g-rekeningen. Als de aannemer of inlener aansprakelijk wordt gesteld, worden de bedragen die op de g-rekening zijn gestort - als aan alle administratieve voorwaarden is voldaan - in mindering gebracht op het bedrag van de aansprakelijkstelling. Tegenwoordig is er een wettelijke vrijwaring voor bedragen die op een g-rekening zijn gestort. In het verleden was dit anders: een storting op een g-rekening had alleen vrijwarende werking (in de betekenis dat tot het overgemaakte bedrag aansprakelijkheid verviel) als het op de g-rekening gestorte bedrag door de onderaannemer of uitlener daadwerkelijk aan de Belastingdienst of (destijds) de bedrijfsvereniging was betaald. Hierdoor is de gewoonte tot rechtstreeks storten bij de Belastingdienst ingeslopen. De rechtstreeks gestorte bedragen boekt de Belastingdienst in 'depot' voor de onderaannemer of uitlener die door de aannemer of inlener is vermeld bij de 'rechtstreekse' storting. Op dit moment is dit 'depotstelsel' informeel/buitenwettelijk. Omdat het beheer van g-rekeningen de belastingdienst veel tijd kost, aanpassingen van de huidige software niet meer mogelijk zijn, en nieuwe software voor het inningssysteem bij de Belastingdienst wordt ontwikkeld, is het wenselijk om over te gaan naar een wettelijk verankerd, éénduidig systeem van rechtstreeks storten. Daarin voorziet dit wetsvoorstel door de wettelijke verankering van het depotstelsel. Het depotstelsel leidt tot een vermindering van de uitvoeringskosten van de Belastingdienst en een vermindering van de administratieve lasten van het bedrijfsleven. Verder heeft het voor de banken het voordeel dat zij afraken van een voor hen ongebruikelijke werkstroom. Ten slotte is er een budgettair voordeel voor de overheid.

Kamerstuk 2007-2008 KST113274

KST113276 Wijziging van de Invorderingswet 1990 (vervanging g-rekeningenstelsel door een depotstelsel); Advies en nader rapport

Kamerstuk 2007-2008 KST113276