Laatste documenten binnen dossier 31354


25-03-2009

KST129175 Wijziging van de Mededingingswet ter invoering van regels inzake ondernemingen die deel uitmaken van een publiekrechtelijke rechtspersoon of die hiermee zijn verbonden (aanpassing Mededingingswet ter invoering van gedragsregels voor de overheid); Nader gewijzigd amendement over de mogelijkheid van de NMa tot het opleggen van boetes

Kamerstuk 2008-2009 KST129175

KST129174 Wijziging van de Mededingingswet ter invoering van regels inzake ondernemingen die deel uitmaken van een publiekrechtelijke rechtspersoon of die hiermee zijn verbonden (aanpassing Mededingingswet ter invoering van gedragsregels voor de overheid); Gewijzigd amendement ter verduidelijking welk tijdstip bedoeld wordt met 'dat tijdstip' in de laatste bijzin van artikel IV lid 2

Het gaat daarbij, in tegenstelling tot de drie andere keren dat van 'tijdstip' gesproken wordt in deze bepaling, om het voorgenomen tijdstip van het vervallen van deze wet.

Kamerstuk 2008-2009 KST129174

KST129176 Wijziging van de Mededingingswet ter invoering van regels inzake ondernemingen die deel uitmaken van een publiekrechtelijke rechtspersoon of die hiermee zijn verbonden (aanpassing Mededingingswet ter invoering van gedragsregels voor de overheid); Gewijzigd amendement om de uitzonderingen voor 'diensten van een algemeen economisch belang' onafhankelijk te laten toetsen door de NMa

Kamerstuk 2008-2009 KST129176

KST129179 Wijziging van de Mededingingswet ter invoering van regels inzake ondernemingen die deel uitmaken van een publiekrechtelijke rechtspersoon of die hiermee zijn verbonden (aanpassing Mededingingswet ter invoering van gedragsregels voor de overheid); Amendement ter verkorting van de termijn waarbinnen evaluatie van de wet plaatsvindt van vijf naar drie jaar

aanpassing van de invoeringstermijnen conform de meer gebruikelijke overgangstermijnen van 2 jaar.

Kamerstuk 2008-2009 KST129179

KST129151 Wijziging van de Mededingingswet ter invoering van regels inzake ondernemingen die deel uitmaken van een publiekrechtelijke rechtspersoon of die hiermee zijn verbonden (aanpassing Mededingingswet ter invoering van gedragsregels voor de overheid); Gewijzigd amendement om gemeenten, provincies en ondernemingen rechtszekerheid te bieden en de verantwoordelijkheid voor regelgeving bij de wetgever te leggen

Volgens het wetsvoorstel 'kunnen' nadere regels worden gesteld met betrekking tot de bepaling dat lagere overheden voor producten in diensten de integrale kostprijs in rekening moeten brengen en de norm dat bestuursorganen overheidsbedrijven niet mogen bevoordelen. Doordat door de minister regels kunnen worden gesteld en daartoe geen verplichting bestaat, ontstaat er rechtsonzekerheid en bestaat de kans dat niet de wetgever, maar de NMa door middel van beleidsregels regelgeving gaat opstellen. Met dit amendement wordt voorkomen dat de NMa zelf beleid gaat maken.

Kamerstuk 2008-2009 KST129151

KST129178 Wijziging van de Mededingingswet ter invoering van regels inzake ondernemingen die deel uitmaken van een publiekrechtelijke rechtspersoon of die hiermee zijn verbonden (aanpassing Mededingingswet ter invoering van gedragsregels voor de overheid); Gewijzigd amendement over de mogelijkheid van de NMa tot het opleggen van boetes

Kamerstuk 2008-2009 KST129178

KST129177 Wijziging van de Mededingingswet ter invoering van regels inzake ondernemingen die deel uitmaken van een publiekrechtelijke rechtspersoon of die hiermee zijn verbonden (aanpassing Mededingingswet ter invoering van gedragsregels voor de overheid); Gewijzigd amendement om de aansturing van de publiekrechtelijke bevoegdheid en van de economische activiteit niet door dezelfde gezagsdrager te laten geschieden

Kamerstuk 2008-2009 KST129177

KST129150 Wijziging van de Mededingingswet ter invoering van regels inzake ondernemingen die deel uitmaken van een publiekrechtelijke rechtspersoon of die hiermee zijn verbonden (aanpassing Mededingingswet ter invoering van gedragsregels voor de overheid); Gewijzigd amendement dat ervoor zorgt dat de autonomie van decentrale overheden bij de behartiging van het algemeen belang volledig gerespecteerd wordt

Decentrale overheden, zoals provinciale staten en gemeenteraden, krijgen zelf onverkort de ruimte om te bepalen of er sprake is van een economische activiteit in het algemeen belang. Indien decentrale overheden een economische activiteit als algemeen belang beschouwen is de wet in het geheel niet van toepassing.

Kamerstuk 2008-2009 KST129150

19-03-2009

KST128873 Wijziging van de Mededingingswet ter invoering van regels inzake ondernemingen die deel uitmaken van een publiekrechtelijke rechtspersoon of die hiermee zijn verbonden (aanpassing Mededingingswet ter invoering van gedragsregels voor de overheid); Motie om de capaciteit te richten op aanpak van probleemmarkten in het belang van de consument, en niet op het inperken van de bewegingsruimte van overheidsbedrijven

Kamerstuk 2008-2009 KST128873

KST128870 Wijziging van de Mededingingswet ter invoering van regels inzake ondernemingen die deel uitmaken van een publiekrechtelijke rechtspersoon of die hiermee zijn verbonden (aanpassing Mededingingswet ter invoering van gedragsregels voor de overheid); Amendement ter verkorting van de termijn waarbinnen evaluatie van de wet plaatsvindt van vijf naar drie jaar

Kamerstuk 2008-2009 KST128870

KST128865 Wijziging van de Mededingingswet ter invoering van regels inzake ondernemingen die deel uitmaken van een publiekrechtelijke rechtspersoon of die hiermee zijn verbonden (aanpassing Mededingingswet ter invoering van gedragsregels voor de overheid); Gewijzigd amendement dat de wet facultatief maakt en ervoor zorgt dat de autonomie van decentrale overheden bij de behartiging van het algemeen belang volledig gerespecteerd wordt

[Wijziging in verband met aanpassing van de toelichting]. Decentrale overheden, alsmede provinciale staten en gemeenteraden krijgen zelf onverkort de ruimte om te bepalen of er sprake is van een economische activiteit in het algemeen belang. Indien decentrale overheden een economische activiteit als algemeen belang beschouwen is de wet in het geheel niet van toepassing.

Kamerstuk 2008-2009 KST128865

KST128869 Wijziging van de Mededingingswet ter invoering van regels inzake ondernemingen die deel uitmaken van een publiekrechtelijke rechtspersoon of die hiermee zijn verbonden (aanpassing Mededingingswet ter invoering van gedragsregels voor de overheid); Gewijzigd amendement over het mogelijk maken van gebruik van naam en beeldmerk van een overheid door een overheidsbedrijf

(Wijziging in verband met aangepaste toelichting). Dit amendement beoogt te voorkomen dat gebruik van naam en beeldmerk per definitie als verboden bevoordeling zou gaan gelden. Dit zou er immers toe kunnen leiden dat in de naam van een overheidsbedrijf de naam van de desbetreffende overheid niet meer vermeld zou mogen worden.

Kamerstuk 2008-2009 KST128869

KST128872 Wijziging van de Mededingingswet ter invoering van regels inzake ondernemingen die deel uitmaken van een publiekrechtelijke rechtspersoon of die hiermee zijn verbonden (aanpassing Mededingingswet ter invoering van gedragsregels voor de overheid); Amendement ter verduidelijking welk tijdstip bedoeld wordt met 'dat tijdstip' in de laatste bijzin van artikel IV lid 2

Dit amendement beoogt te verduidelijken welk tijdstip bedoeld wordt met 'dat tijdstip' in de laatste bijzin van artikel IV lid 2. Het gaat daarbij, in tegenstelling tot de drie andere keren dat van 'tijdstip' gesproken wordt in deze bepaling, om het voorgenomen tijdstip van het vervallen van deze wet.

Kamerstuk 2008-2009 KST128872

KST128875 Wijziging van de Mededingingswet ter invoering van regels inzake ondernemingen die deel uitmaken van een publiekrechtelijke rechtspersoon of die hiermee zijn verbonden (aanpassing Mededingingswet ter invoering van gedragsregels voor de overheid); Motie met verzoek om er zorg voor te dragen dat tarieven, belastingen en leges niet zullen stijgen als gevolg van dit wetsvoorstel

Volgens indiener gaat dit wetsvoorstel, uitgaande van de doorberekeningsplicht en het bevoordelingsverbod, er in essentie van uit dat overheidsbedrijven oneerlijk zouden concurreren door nu nog te lage tarieven in rekening te brengen. Het is volgens haar niet in het belang van de consument als de tarieven verhoogd worden.

Kamerstuk 2008-2009 KST128875

KST128866 Wijziging van de Mededingingswet ter invoering van regels inzake ondernemingen die deel uitmaken van een publiekrechtelijke rechtspersoon of die hiermee zijn verbonden (aanpassing Mededingingswet ter invoering van gedragsregels voor de overheid); Amendement om gemeenten, provincies en ondernemingen rechtszekerheid te bieden en de verantwoordelijkheid voor regelgeving bij de wetgever leggen

Volgens het wetsvoorstel 'kunnen' nadere regels worden gesteld met betrekking tot de bepaling dat lagere overheden voor producten in diensten de integrale kostprijs in rekening moeten brengen en de norm dat bestuursorganen overheidsbedrijven niet mogen bevoordelen. Doordat door de minister regels kunnen worden gesteld en daartoe geen verplichting bestaat, ontstaat er rechtsonzekerheid en bestaat de kans dat niet de wetgever, maar de NMa door middel van beleidsregels regelgeving gaat opstellen. Met dit amendement wordt voorkomen dat de NMa zelf beleid gaat maken.

Kamerstuk 2008-2009 KST128866

KST128879 Wijziging van de Mededingingswet ter invoering van regels inzake ondernemingen die deel uitmaken van een publiekrechtelijke rechtspersoon of die hiermee zijn verbonden (aanpassing Mededingingswet ter invoering van gedragsregels voor de overheid); Motie om de NMa te vragen prioriteit te geven aan het tegengaan van benadeling van het midden- en kleinbedrijf

Indiener verzoekt de regering kruisbestuiving tussen twee overheden, ten nadele van het midden- en kleinbedrijf, te voorkomen door zorg te dragen voor verhoging van zowel kwalitatief als kwantitatief toezicht inclusief handhaving op deze uitsluiting, benadeling, van private bedrijven en de NMa te vragen prioriteit te geven aan deze oneerlijke concurrentie.

Kamerstuk 2008-2009 KST128879

KST128871 Wijziging van de Mededingingswet ter invoering van regels inzake ondernemingen die deel uitmaken van een publiekrechtelijke rechtspersoon of die hiermee zijn verbonden (aanpassing Mededingingswet ter invoering van gedragsregels voor de overheid); Amendement om overheidsbedrijven van de Rijksoverheid en bestuursorganen van de Rijksoverheid buiten de werking van het wetsvoorstel te houden

Regering en parlement zijn zelf in staat om te bepalen of een bepaalde economische activiteit al dan niet in het algemeen belang is.

Kamerstuk 2008-2009 KST128871

KST128868 Wijziging van de Mededingingswet ter invoering van regels inzake ondernemingen die deel uitmaken van een publiekrechtelijke rechtspersoon of die hiermee zijn verbonden (aanpassing Mededingingswet ter invoering van gedragsregels voor de overheid); Amendement over het mogelijk maken van gebruik van naam en beeldmerk van een overheid door een overheidsbedrijf

Dit amendement beoogt te voorkomen dat gebruik van naam en beeldmerk per definitie als verboden bevoordeling zou gaan gelden. Dit zou er immers toe kunnen leiden dat in de naam van een overheidsbedrijf de naam van de desbetreffende overheid niet meer vermeld zou mogen worden.

Kamerstuk 2008-2009 KST128868

KST128874 Wijziging van de Mededingingswet ter invoering van regels inzake ondernemingen die deel uitmaken van een publiekrechtelijke rechtspersoon of die hiermee zijn verbonden (aanpassing Mededingingswet ter invoering van gedragsregels voor de overheid); Motie met verzoek om onderzoek naar omvang oneerlijke concurrentie binnen hoger onderwijs en onderzoek, en mogelijkheid om deze sector onder de Wet markt en overheid te brengen

De resultaten van het gevraagde onderzoek dienen betrokken te worden bij de evaluatie van het wetsvoorstel Markt en Overheid,

Kamerstuk 2008-2009 KST128874

KST128867 Wijziging van de Mededingingswet ter invoering van regels inzake ondernemingen die deel uitmaken van een publiekrechtelijke rechtspersoon of die hiermee zijn verbonden (aanpassing Mededingingswet ter invoering van gedragsregels voor de overheid); Amendement dat de wet facultatief maakt en ervoor zorgt dat de autonomie van decentrale overheden bij de behartiging van het algemeen belang volledig gerespecteerd wordt

Decentrale overheden, alsmede provinciale staten en gemeenteraden krijgen zelf onverkort de ruimte om te bepalen of er sprake is van een economische activiteit in het algemeen belang. Indien decentrale overheden een economische activiteit als algemeen belang beschouwen is de wet in het geheel niet van toepassing.

Kamerstuk 2008-2009 KST128867

13-01-2009

KST126863 Wijziging van de Mededingingswet ter invoering van regels inzake ondernemingen die deel uitmaken van een publiekrechtelijke rechtspersoon of die hiermee zijn verbonden (aanpassing Mededingingswet ter invoering van gedragsregels voor de overheid); Amendement om ervoor te zorgen dat de wet in werking treedt op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip

Vervanging in verband met wijziging van de ondertekening.

Kamerstuk 2008-2009 KST126863

KST126865 Wijziging van de Mededingingswet ter invoering van regels inzake ondernemingen die deel uitmaken van een publiekrechtelijke rechtspersoon of die hiermee zijn verbonden (aanpassing Mededingingswet ter invoering van gedragsregels voor de overheid); Amendement om de aansturing van de publiekrechtelijke bevoegdheid en van de economische activiteit niet door dezelfde gezagsdrager te laten geschieden

Vervanging in verband met wijziging van de ondertekening.

Kamerstuk 2008-2009 KST126865

KST126862 Wijziging van de Mededingingswet ter invoering van regels inzake ondernemingen die deel uitmaken van een publiekrechtelijke rechtspersoon of die hiermee zijn verbonden (aanpassing Mededingingswet ter invoering van gedragsregels voor de overheid); Amendement om de driejarige overgangsperiode terug te brengen tot één jaar

Vervanging in verband met wijziging van de ondertekening.

Kamerstuk 2008-2009 KST126862

KST126864 Wijziging van de Mededingingswet ter invoering van regels inzake ondernemingen die deel uitmaken van een publiekrechtelijke rechtspersoon of die hiermee zijn verbonden (aanpassing Mededingingswet ter invoering van gedragsregels voor de overheid); Amendement over de mogelijkheid van de NMa tot het opleggen van boetes

Vervanging in verband met wijziging van de ondertekening.

Kamerstuk 2008-2009 KST126864

27-11-2008

KST124901 Wijziging van de Mededingingswet ter invoering van regels inzake ondernemingen die deel uitmaken van een publiekrechtelijke rechtspersoon of die hiermee zijn verbonden (aanpassing Mededingingswet ter invoering van gedragsregels voor de overheid); Amendement om de uitzonderingen voor 'diensten van een algemeen economisch belang' onafhankelijk te laten toetsen door de NMa

Kamerstuk 2008-2009 KST124901

KST124906 Wijziging van de Mededingingswet ter invoering van regels inzake ondernemingen die deel uitmaken van een publiekrechtelijke rechtspersoon of die hiermee zijn verbonden (aanpassing Mededingingswet ter invoering van gedragsregels voor de overheid); Amendement om de driejarige overgangsperiode terug te brengen tot één jaar

Kamerstuk 2008-2009 KST124906

KST124909 Wijziging van de Mededingingswet ter invoering van regels inzake ondernemingen die deel uitmaken van een publiekrechtelijke rechtspersoon of die hiermee zijn verbonden (aanpassing Mededingingswet ter invoering van gedragsregels voor de overheid); Amendement om de aansturing van de publiekrechtelijke bevoegdheid en van de economische activiteit niet door dezelfde gezagsdrager te laten geschieden

Kamerstuk 2008-2009 KST124909

KST124903 Wijziging van de Mededingingswet ter invoering van regels inzake ondernemingen die deel uitmaken van een publiekrechtelijke rechtspersoon of die hiermee zijn verbonden (aanpassing Mededingingswet ter invoering van gedragsregels voor de overheid); Amendement om geen uitzonderingen te maken voor instellingen hoger onderwijs

Indiener stelt dat het met publiek geld beoefenen van commerciële activiteiten concurrentievervalsend werkt.

Kamerstuk 2008-2009 KST124903

KST124908 Wijziging van de Mededingingswet ter invoering van regels inzake ondernemingen die deel uitmaken van een publiekrechtelijke rechtspersoon of die hiermee zijn verbonden (aanpassing Mededingingswet ter invoering van gedragsregels voor de overheid); Amendement over de mogelijkheid van de NMa tot het opleggen van boetes

Kamerstuk 2008-2009 KST124908

KST124907 Wijziging van de Mededingingswet ter invoering van regels inzake ondernemingen die deel uitmaken van een publiekrechtelijke rechtspersoon of die hiermee zijn verbonden (aanpassing Mededingingswet ter invoering van gedragsregels voor de overheid); Amendement om ervoor te zorgen dat de wet in werking treedt op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip

Kamerstuk 2008-2009 KST124907