Laatste documenten binnen dossier 31389


18-01-2010

BLG22654 Transponeringstabel Wet Dieren

Bijlage BLG22654

09-12-2009

KST138295 Een integraal kader voor regels over gehouden dieren en daaraan gerelateerde onderwerpen (Wet dieren); Nader gewijzigd amendement om de opsomming van onderwerpen en criteria waarover bij amvb of ministeriële regeling nadere regels kunnen worden gesteld, in geen enkel geval limitatief te maken

Kamerstuk 2009-2010 KST138295

KST138279 Een integraal kader voor regels over gehouden dieren en daaraan gerelateerde onderwerpen (Wet dieren); Gewijzigd amendement om 'het laten optreden van ongedomesticeerde dieren in circussen' te rekenen tot verboden gedragingen richting dieren

Kamerstuk 2009-2010 KST138279

KST138271 Een integraal kader voor regels over gehouden dieren en daaraan gerelateerde onderwerpen (Wet dieren); Subamendement inzake wijziging van het amendement-Cramer c.s. (stuk nr. 79) i.v.m. laten vervallen zinsnede waarin voorbehoud is opgenomen voor de zorg voor gebruikte of gehouden dieren

Volgens indiener regelt het amendement in lid 2 al dat een afweging dient plaats te vinden tegen andere gerechtvaardigde belangen.

Kamerstuk 2009-2010 KST138271

KST138313 Een integraal kader voor regels over gehouden dieren en daaraan gerelateerde onderwerpen (Wet dieren); Gewijzigd amendement om te zorgen voor een eenvoudiger overzicht van de receptplicht

Kamerstuk 2009-2010 KST138313

KST138272 Een integraal kader voor regels over gehouden dieren en daaraan gerelateerde onderwerpen (Wet dieren); Nader gewijzigd amendement om te zorgen voor een eenvoudiger overzicht van de receptplicht

Kamerstuk 2009-2010 KST138272

KST138270 Een integraal kader voor regels over gehouden dieren en daaraan gerelateerde onderwerpen (Wet dieren); Subamendement inzake wijziging van het amendement-Cramer c.s. (stuk nr. 79) dat spreekt van dieren als levende wezens met gevoel

Volgens indiener moet worden toegevoegd dat dieren ook een bewustzijn hebben.

Kamerstuk 2009-2010 KST138270

27-11-2009

KST137625 Een integraal kader voor regels over gehouden dieren en daaraan gerelateerde onderwerpen (Wet dieren); Zesde nota van wijziging

Met onderhavige nota van wijziging worden in het wetsvoorstel technische verbeteringen aangebracht.

Kamerstuk 2009-2010 KST137625

KST137683 Een integraal kader voor regels over gehouden dieren en daaraan gerelateerde onderwerpen (Wet dieren); Amendement om te zorgen voor een eenvoudiger overzicht van de receptplicht

Herdruk in verband met het toevoegen van het Actal advies. [Oorspronkelijk stuk verschenen onder KST135301].

Kamerstuk 2009-2010 KST137683

OVG1603 Agenda Tweede Kamer der Staten Generaal, opgesteld op 27 november 2009

Agenda 2009-2010 OVG1603

KST137683 Een integraal kader voor regels over gehouden dieren en daaraan gerelateerde onderwerpen (Wet dieren); Amendement om te zorgen voor een eenvoudiger overzicht van de receptplicht

Herdruk in verband met het toevoegen van het Actal advies. [Oorspronkelijk stuk verschenen onder KST135301].

Kamerstuk 2009-2010 KST137683

12-10-2009

KST135404 Een integraal kader voor regels over gehouden dieren en daaraan gerelateerde onderwerpen (Wet dieren); Amendement waarbij een artikel wordt toegevoegd dat rekening houdt met onder meer het sociale gedrag en spelgedrag van het dier

Bij alle vormen van diergebruik en het houden van dieren moet ten volle rekening worden gehouden met de natuurlijke behoeften en gedragingen van dieren.

Kamerstuk 2009-2010 KST135404

KST135395 Een integraal kader voor regels over gehouden dieren en daaraan gerelateerde onderwerpen (Wet dieren); Motie over ontwikkeling ethisch toetsingskader

Doel van de motie is de ontwikkeling van een ethisch toetsingskader vóór het voorjaar van 2010. Dit kader is nodig om de intrinsieke waarde van dieren te respecteren.

Kamerstuk 2009-2010 KST135395

KST135389 Een integraal kader voor regels over gehouden dieren en daaraan gerelateerde onderwerpen (Wet dieren); Motie over opheffen verbod om huisdieren in eigen tuin begraven

Kamerstuk 2009-2010 KST135389

KST135374 Een integraal kader voor regels over gehouden dieren en daaraan gerelateerde onderwerpen (Wet dieren); Amendement over verbod op afknippen of afbranden van staarten van dieren zonder medische noodzaak

Kamerstuk 2009-2010 KST135374

KST135347 Een integraal kader voor regels over gehouden dieren en daaraan gerelateerde onderwerpen (Wet dieren); Amendement over het in de wet zelf regels opnemen ten aanzien van biotechnologie bij dieren in plaats van regels bij amvb

Kamerstuk 2009-2010 KST135347

KST135397 Een integraal kader voor regels over gehouden dieren en daaraan gerelateerde onderwerpen (Wet dieren); Motie over het beëindigen van de bio-industrie

Kamerstuk 2009-2010 KST135397

KST135391 Een integraal kader voor regels over gehouden dieren en daaraan gerelateerde onderwerpen (Wet dieren); Motie over het ontwikkelen van Nederlandse wet- en regelgeving m.b.t. dierenwelzijn die verder gaat dan de Europese

Kamerstuk 2009-2010 KST135391

KST135386 Een integraal kader voor regels over gehouden dieren en daaraan gerelateerde onderwerpen (Wet dieren); Motie om zo spoedig mogelijk te komen met een positieflijst voor zoogdieren

Op een positieflijst staan diersoorten die volgens de Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA) geschikt zijn om als gezelschapsdier te houden met het oog op de gezondheid en het welzijn van de diersoort.

Kamerstuk 2009-2010 KST135386

KST135399 Een integraal kader voor regels over gehouden dieren en daaraan gerelateerde onderwerpen (Wet dieren); Motie over plan van aanpak reductie uitstoot broeikasgassen landbouwsector

Volgens de indieners van de motie kunnen de klimaatdoelen van de landbouwsector het beste gehaald worden door minder intensieve veehouderij.

Kamerstuk 2009-2010 KST135399

KST135394 Een integraal kader voor regels over gehouden dieren en daaraan gerelateerde onderwerpen (Wet dieren); Motie over uitvoering beleidsvoornemens dierenwelzijnregelgeving

Doel van de motie is dat de regering verder gaat met het uitvoeren van beleidsvoornemens zonder te wachten tot de Wet dieren van kracht is.

Kamerstuk 2009-2010 KST135394

KST135388 Een integraal kader voor regels over gehouden dieren en daaraan gerelateerde onderwerpen (Wet dieren); Motie om voedselproducerende sector te ondersteunen bij verdere ontwikkeling toezicht op controlesystematiek binnen EU-kaders, via audits en resultaatgerichte verplichtingen

Op basis van een protocol met audits én resultaatverplichtingen voor het bedrijfsleven zou naar een op risico's gericht 'toezicht op toezicht' kunnen worden gewerkt. Hiermee zou ook de overheidscontrole worden vergemakkelijkt.

Kamerstuk 2009-2010 KST135388

KST135372 Een integraal kader voor regels over gehouden dieren en daaraan gerelateerde onderwerpen (Wet dieren); Gewijzigd amendement over verbod op genetisch modificeren en het kloneren van dieren voor sport, vermaak, en voedselproductie

Kamerstuk 2009-2010 KST135372

KST135348 Een integraal kader voor regels over gehouden dieren en daaraan gerelateerde onderwerpen (Wet dieren); Amendement over uitbreiding opsomming in de algemene voorhangbepaling

Vervanging in verband met wijziging van de ondertekening.

Kamerstuk 2009-2010 KST135348

KST135396 Een integraal kader voor regels over gehouden dieren en daaraan gerelateerde onderwerpen (Wet dieren); Motie over AMvB ter verbetering van het dierenwelzijn in de intensieve veehouderij

Kamerstuk 2009-2010 KST135396

KST135390 Een integraal kader voor regels over gehouden dieren en daaraan gerelateerde onderwerpen (Wet dieren); Motie over duidelijke doelvoorschriften

Doel van de motie is de doelvoorschriften te omkleden met voldoende waarborgen voor dierenwelzijn.

Kamerstuk 2009-2010 KST135390

KST135385 Een integraal kader voor regels over gehouden dieren en daaraan gerelateerde onderwerpen (Wet dieren); Motie met verzoek om werking van de Gezondheids- en Welzijnswet voor dieren (1992) in de praktijk alsnog te evalueren, en daaruit lessen te trekken voor invulling van de Wet dieren

Kamerstuk 2009-2010 KST135385

KST135346 Een integraal kader voor regels over gehouden dieren en daaraan gerelateerde onderwerpen (Wet dieren); Amendement over het niet mogen doden van dieren tenzij aan bepaalde criteria is voldaan

Kamerstuk 2009-2010 KST135346

KST135398 Een integraal kader voor regels over gehouden dieren en daaraan gerelateerde onderwerpen (Wet dieren); Motie over beperking aantal gehouden dieren in megastallen

Kamerstuk 2009-2010 KST135398

KST135392 Een integraal kader voor regels over gehouden dieren en daaraan gerelateerde onderwerpen (Wet dieren); Motie over opnemen van diersoorten in bijlage bij Besluit aanwijzing voor productie te houden dieren

Kamerstuk 2009-2010 KST135392

KST135387 Een integraal kader voor regels over gehouden dieren en daaraan gerelateerde onderwerpen (Wet dieren); Motie met verzoek om zich in EU-verband in te spannen voor een Europees verbod op het bijwonen van dierengevechten

Nederland heeft in onderhavige wet het bijwonen van dierengevechten verboden, maar in verschillende andere EU-lidstaten vinden op structurele basis dierengevechten plaats.

Kamerstuk 2009-2010 KST135387

08-10-2009

KST135310 Een integraal kader voor regels over gehouden dieren en daaraan gerelateerde onderwerpen (Wet dieren); Amendement over verbod op genetisch modificeren en het kloneren van dieren voor sport, vermaak, en voedselproductie

Kamerstuk 2009-2010 KST135310

KST135306 Een integraal kader voor regels over gehouden dieren en daaraan gerelateerde onderwerpen (Wet dieren); Amendement over het bij AMvB regelen van een handelsverbod voor foie gras

Kamerstuk 2009-2010 KST135306

KST135287 Een integraal kader voor regels over gehouden dieren en daaraan gerelateerde onderwerpen (Wet dieren); Amendement om bij algemene maatregel te specificeren welke handelingen gerekend worden tot verboden gedragingen tegenover dieren

Kamerstuk 2009-2010 KST135287

KST135261 Een integraal kader voor regels over gehouden dieren en daaraan gerelateerde onderwerpen (Wet dieren); Gewijzigd amendement voor het overnemen van de artikelen 46 t/m 54 uit de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren (regels omtrent de huisvesting van dieren) in het onderhavige wetsvoorstel

Kamerstuk 2009-2010 KST135261

KST135308 Een integraal kader voor regels over gehouden dieren en daaraan gerelateerde onderwerpen (Wet dieren); Amendement over het opnemen van een bepaling in het Burgerlijk Wetboek dat dieren geen zaken zijn

Kamerstuk 2009-2010 KST135308

KST135263 Een integraal kader voor regels over gehouden dieren en daaraan gerelateerde onderwerpen (Wet dieren); Amendement om de transitie naar een kwalitatief hoogwaardige en duurzame voedselproductie als prioriteit te stellen

Kamerstuk 2009-2010 KST135263

KST135311 Een integraal kader voor regels over gehouden dieren en daaraan gerelateerde onderwerpen (Wet dieren); Amendement over verbod op ontuchtige handelingen met dieren

Kamerstuk 2009-2010 KST135311

KST135307 Een integraal kader voor regels over gehouden dieren en daaraan gerelateerde onderwerpen (Wet dieren); Amendement om het castreren van varkens ter voorkoming van berengeur te verbieden

Kamerstuk 2009-2010 KST135307

KST135300 Een integraal kader voor regels over gehouden dieren en daaraan gerelateerde onderwerpen (Wet dieren); Amendement om meer richting te geven aan de zorgplicht en het begrip 'intrinsieke waarde van het dier'

Kamerstuk 2009-2010 KST135300

KST135309 Een integraal kader voor regels over gehouden dieren en daaraan gerelateerde onderwerpen (Wet dieren); Amendement over uitbreiding opsomming in de algemene voorhangbepaling

Kamerstuk 2009-2010 KST135309

KST135301 Een integraal kader voor regels over gehouden dieren en daaraan gerelateerde onderwerpen (Wet dieren); Amendement om te zorgen voor een eenvoudiger overzicht van de receptplicht

Kamerstuk 2009-2010 KST135301

07-10-2009

KST135292 Een integraal kader voor regels over gehouden dieren en daaraan gerelateerde onderwerpen (Wet dieren); Amendement voor het strafrechtelijk handhaven van de zorgplicht bepaling in het wetsvoorstel (opleggen van een boete bij niet naleving van de zorgplicht)

Kamerstuk 2009-2010 KST135292

KST135266 Een integraal kader voor regels over gehouden dieren en daaraan gerelateerde onderwerpen (Wet dieren); Amendement voor de mogelijkheid om regels te stellen die verhinderen dat dieren zodanig gefokt worden, dat zij niet op natuurlijke wijze kunnen bevallen

Kamerstuk 2009-2010 KST135266

KST135299 Een integraal kader voor regels over gehouden dieren en daaraan gerelateerde onderwerpen (Wet dieren); Amendement om de opsomming van onderwerpen en criteria waarover bij amvb of ministeriële regeling nadere regels kunnen worden gesteld, in geen enkel geval limitatief te maken

Kamerstuk 2009-2010 KST135299

KST135286 Een integraal kader voor regels over gehouden dieren en daaraan gerelateerde onderwerpen (Wet dieren); Amendement om 'het laten optreden van ongedomesticeerde dieren in circussen' te rekenen tot verboden gedragingen richting dieren

Kamerstuk 2009-2010 KST135286

KST135268 Een integraal kader voor regels over gehouden dieren en daaraan gerelateerde onderwerpen (Wet dieren); Amendement voor een structurele evaluatie van de Wet dieren, in ieder geval gedurende iedere kabinetsperiode

Kamerstuk 2009-2010 KST135268

KST135291 Een integraal kader voor regels over gehouden dieren en daaraan gerelateerde onderwerpen (Wet dieren); Amendement voor een verbod op 'het schoppen, slaan of stompen van een dier' en 'het opzettelijk verwaarlozen van een dier'

Kamerstuk 2009-2010 KST135291

KST135285 Een integraal kader voor regels over gehouden dieren en daaraan gerelateerde onderwerpen (Wet dieren); Amendement voor handhaving van de voorwaarde dat bij o.a. het doden, bedwelmen en fixeren de dieren elke vermijdbare opwinding of pijn of elk vermijdbaar lijden wordt bespaard

Kamerstuk 2009-2010 KST135285

KST135265 Een integraal kader voor regels over gehouden dieren en daaraan gerelateerde onderwerpen (Wet dieren); Amendement voor nahangprocedure voor alle algemene maatregelen van bestuur (amvb's) die voortvloeien uit de eerste tien hoofdstukken van deze wet

De nahangprocedure houdt in dat een amvb aan beide Kamers der Staten-Generaal wordt overgelegd, en pas in werking treedt op een tijdstip dat nadat vier weken zijn verstreken bij koninklijk besluit wordt vastgesteld, tenzij door of namens een der kamers de wens te kennen wordt gegeven dat het onderwerp of de inwerkingtreding van de amvb bij wet wordt geregeld.

Kamerstuk 2009-2010 KST135265

KST135260 Een integraal kader voor regels over gehouden dieren en daaraan gerelateerde onderwerpen (Wet dieren); Amendement voor het overnemen van de artikelen 46 t/m 54 uit de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren (regels omtrent de huisvesting van dieren) in het onderhavige wetsvoorstel

Kamerstuk 2009-2010 KST135260

KST135288 Een integraal kader voor regels over gehouden dieren en daaraan gerelateerde onderwerpen (Wet dieren); Amendement om niet toe te staan dat kalveren aan bloedarmoede lijden

Kamerstuk 2009-2010 KST135288

KST135267 Een integraal kader voor regels over gehouden dieren en daaraan gerelateerde onderwerpen (Wet dieren); Amendement dat voorziet in regels bij wedstrijden met dieren

Kamerstuk 2009-2010 KST135267

KST135262 Een integraal kader voor regels over gehouden dieren en daaraan gerelateerde onderwerpen (Wet dieren); Amendement om de onderhavige wet in zijn geheel in werking te laten treden

Kamerstuk 2009-2010 KST135262

KST135290 Een integraal kader voor regels over gehouden dieren en daaraan gerelateerde onderwerpen (Wet dieren); Amendement om 'het doden van vissen (paling en andere vissoorten) door middel van een zoutbad' te rekenen tot verboden gedragingen richting dieren

Kamerstuk 2009-2010 KST135290

KST135271 Een integraal kader voor regels over gehouden dieren en daaraan gerelateerde onderwerpen (Wet dieren); Amendement om de positieflijst voor dieren te laten gelden voor alle klassen, zodat naast zoogdieren ook vogels, reptielen, amfibiën, etc. onder het 'nee-tenzij' principe vallen

Op een positieflijst staan diersoorten die volgens de RDA geschikt zijn om als gezelschapsdier te houden met het oog op de gezondheid en het welzijn van de diersoort.

Kamerstuk 2009-2010 KST135271

KST135264 Een integraal kader voor regels over gehouden dieren en daaraan gerelateerde onderwerpen (Wet dieren); Amendement dat een concrete invulling geeft aan erkenning van de intrinsieke waarde van het dier

Kamerstuk 2009-2010 KST135264

29-05-2009

KST131120 Een integraal kader voor regels over gehouden dieren en daaraan gerelateerde onderwerpen (Wet dieren); Nota n.a.v. het verslag

Kamerstuk 2008-2009 KST131120

KST131121 Een integraal kader voor regels over gehouden dieren en daaraan gerelateerde onderwerpen (Wet dieren); Tweede nota van wijziging

Met deze nota van wijziging worden een aantal wijzigingen doorgevoerd om onvolkomenheden in het wetsvoorstel te herstellen.

Kamerstuk 2008-2009 KST131121

28-04-2009

KST130391 Een integraal kader voor regels over gehouden dieren en daaraan gerelateerde onderwerpen (Wet dieren); Brief minister over onder meer de reikwijdte en inhoud van het wetsvoorstel dieren

Verder gaat de minister in deze brief in op de planning van de Algemene Maatregel van Bestuur voor de zogenoemde positieflijst voor het houden van dieren.

Kamerstuk 2008-2009 KST130391