Laatste documenten binnen dossier 31560


23-02-2010

KST141067 Voorstel van wet van de leden Ten Hoopen, Slob en Van der Burg tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht, de Leegstandwet, en enige andere wetten in verband met het verder terugdringen van kraken en leegstand (Wet kraken en leegstand); Brief ministers

de stelling dat op basis van het initiatiefwetsvoorstel het mogelijk wordt gemaakt om een inbreuk te maken op het huisrecht van krakers op grond van een voldoende kenbare en voorzienbare in de wet omschreven bevoegdheid.

Kamerstuk 2009-2010 KST141067

15-01-2010

KST139747 Voorstel van wet van de leden Ten Hoopen, Slob en Van der Burg tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht, de Leegstandwet, en enige andere wetten in verband met het verder terugdringen van kraken en leegstand (Wet kraken en leegstand); Brief minister over Vlaamse regeling leegstandheffing

Met deze brief informeert minister Van der Laan (WWI) de Kamer over de huidige stand van zaken wat betreft de nieuwe regeling leegstandsheffing in Vlaanderen. Hij vat in zijn brief het rapport samen dat door onderzoeksbureau Regioplan hiernaar is gedaan en geeft zijn conclusies naar aanleiding van het rapport.

Kamerstuk 2009-2010 KST139747

BLG22650 Rapport over de leegstandsheffing in Belgiƫ

Bijlage BLG22650

16-10-2009

KST135610 Voorstel van wet van de leden Ten Hoopen, Slob en Van der Burg tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht, de Leegstandwet, en enige andere wetten in verband met het verder terugdringen van kraken en leegstand (Wet kraken en leegstand); Amendement over inhoud melding (reden leegstand en termijn hergebruik)

Kamerstuk 2009-2010 KST135610

KST135630 Voorstel van wet van de leden Ten Hoopen, Slob en Van der Burg tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht, de Leegstandwet, en enige andere wetten in verband met het verder terugdringen van kraken en leegstand (Wet kraken en leegstand); Nader gewijzigd amendement over openbaarmaken leegstandregister

Kamerstuk 2009-2010 KST135630

KST135646 Voorstel van wet van de leden Ten Hoopen, Slob en Van der Burg tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht, de Leegstandwet, en enige andere wetten in verband met het verder terugdringen van kraken en leegstand (Wet kraken en leegstand); Motie over keurmerk of certificering voor leegstandbeheerorganisaties

Kamerstuk 2009-2010 KST135646

KST135571 Voorstel van wet van de leden Ten Hoopen, Slob en Van der Burg tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht, de Leegstandwet, en enige andere wetten in verband met het verder terugdringen van kraken en leegstand (Wet kraken en leegstand); Amendement om gemeenten te verplichten een leegstandsverordening vast te stellen, zodat de monitoring van leegstand structureel is geregeld

Kamerstuk 2009-2010 KST135571

KST135629 Voorstel van wet van de leden Ten Hoopen, Slob en Van der Burg tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht, de Leegstandwet, en enige andere wetten in verband met het verder terugdringen van kraken en leegstand (Wet kraken en leegstand); Gewijzigd amendement over minimumeisen overeenkomsten tot ingebruikname

Kamerstuk 2009-2010 KST135629

KST135645 Voorstel van wet van de leden Ten Hoopen, Slob en Van der Burg tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht, de Leegstandwet, en enige andere wetten in verband met het verder terugdringen van kraken en leegstand (Wet kraken en leegstand); Motie om te bevorderen dat gemeenten werk maken van een actief leegstandsbeleid

Kamerstuk 2009-2010 KST135645

10-09-2009

KST134417 Voorstel van wet van de leden Ten Hoopen, Slob en Van der Burg tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht, de Leegstandwet, en enige andere wetten in verband met het verder terugdringen van kraken en leegstand (Wet kraken en leegstand); Amendement over minimumeisen overeenkomsten tot ingebruikname

Kamerstuk 2008-2009 KST134417

KST134390 Voorstel van wet van de leden Ten Hoopen, Slob en Van der Burg tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht, de Leegstandwet, en enige andere wetten in verband met het verder terugdringen van kraken en leegstand (Wet kraken en leegstand); Amendement over koppeling van strafbaarstelling kraken aan naleving meldingsplicht

Kamerstuk 2008-2009 KST134390

KST134416 Voorstel van wet van de leden Ten Hoopen, Slob en Van der Burg tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht, de Leegstandwet, en enige andere wetten in verband met het verder terugdringen van kraken en leegstand (Wet kraken en leegstand); Amendement over inhoud melding (reden leegstand en termijn hergebruik)

Kamerstuk 2008-2009 KST134416

KST134418 Voorstel van wet van de leden Ten Hoopen, Slob en Van der Burg tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht, de Leegstandwet, en enige andere wetten in verband met het verder terugdringen van kraken en leegstand (Wet kraken en leegstand); Amendement over nadere eisen voor benutting leegstaande gebouwen

Kamerstuk 2008-2009 KST134418

KST134391 Voorstel van wet van de leden Ten Hoopen, Slob en Van der Burg tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht, de Leegstandwet, en enige andere wetten in verband met het verder terugdringen van kraken en leegstand (Wet kraken en leegstand); Amendement over openbaarmaken leegstandregister

Kamerstuk 2008-2009 KST134391

07-09-2009

KST134230 Voorstel van wet van de leden Ten Hoopen, Slob en Van der Burg tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht, de Leegstandwet, en enige andere wetten in verband met het verder terugdringen van kraken en leegstand (Wet kraken en leegstand); Derde nota van wijziging inzake technische verbetering wettelijke bepaling voor het op strafvorderlijke titel ontruimen van kraakpanden

het redactioneel beter doen uitkomen dat de opsporingsambtenaar de bevoegdheid heeft de wederrechtelijk in het pand vertoevende personen (den de daar aangetroffen voorwerpen) uit het pand te verwijderen.

Kamerstuk 2008-2009 KST134230

KST134200 Voorstel van wet van de leden Ten Hoopen, Slob en Van der Burg tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht, de Leegstandwet, en enige andere wetten in verband met het verder terugdringen van kraken en leegstand (Wet kraken en leegstand); Advies en reactie indiener(s)

In onderhavig advies gaat de Raad onder meer in op het door de initiatiefnemers van dit wetsvoorstel gesignaleerde knelpunt dat in de rechtspraak verschillend wordt geoordeeld over de vraag of de wet thans voldoende basis biedt om het aan krakers toekomende huisrecht op strafvorderlijke titel te beƫindigen door middel van ontruiming.

Kamerstuk 2008-2009 KST134200

28-08-2008

KST121603 Voorstel van wet van de leden Ten Hoopen, Slob en Van der Burg tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht, de Leegstandwet, en enige andere wetten in verband met het verder terugdringen van kraken en leegstand (Wet kraken en leegstand); Geleidende brief

Kamerstuk 2007-2008 KST121603

KST121605 Voorstel van wet van de leden Ten Hoopen, Slob en Van der Burg tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht, de Leegstandwet en enige andere wetten in verband met het verder terugdringen van kraken en leegstand (Wet kraken en leegstand); Memorie van toelichting

Recente incidenten, zoals de ontruiming in Amsterdam in mei 2008, die gepaard ging met geweld en waarbij 51 krakers werden aangehouden en allerlei wapens werden aangetroffen, vormden de directe aanleiding voor dit wetsvoorstel. Er is sprake van een verharding in de kraakwereld. Daar komt bij dat de indieners van dit wetsvoorstel kraken zien als een vorm van eigenrichting, aangezien krakers de leegstand op geheel eigen wijze menen te moeten bestrijden, waarbij zij bovendien het eigendomsrecht ontoelaatbaar aantasten. Daarom wordt in dit wetsvoorstel algehele strafbaarstelling van kraken als misdrijf geregeld (ter vervanging van het bestaande artikel 429sexies Sr, dat kraken gedurende het eerste jaar van leegstand als overtreding strafbaar stelt). Deze aanpak mag echter niet leiden tot een toename van leegstand. Om deze reden en vanwege het hoge niveau van leegstand in niet-woningen, bijvoorbeeld op de kantorenmarkt, waar eind 2007 minimaal 4,5 miljoen vierkante meter leeg stond, worden in dit wetsvoorstel instrumenten voor de bestrijding van leegstand aangereikt. Daartoe wordt de Leegstandwet zodanig gewijzigd dat de gemeente via een leegstandverordening kan regelen dat leegstand gemeld wordt, waarna een leegstandgesprek kan volgen, en ten slotte, bij voortduring van de leegstand, de gemeente een verplichtende voordracht kan doen voor een gebruiker.

Kamerstuk 2007-2008 KST121605

KST121604 Voorstel van wet van de leden Ten Hoopen, Slob en Van der Burg tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht, de Leegstandwet, en enige andere wetten in verband met het verder terugdringen van kraken en leegstand (Wet kraken en leegstand); Voorstel van wet

Recente incidenten, zoals de ontruiming in Amsterdam in mei 2008, die gepaard ging met geweld en waarbij 51 krakers werden aangehouden en allerlei wapens werden aangetroffen, vormden de directe aanleiding voor dit wetsvoorstel. Er is sprake van een verharding in de kraakwereld. Daar komt bij dat de indieners van dit wetsvoorstel kraken zien als een vorm van eigenrichting, aangezien krakers de leegstand op geheel eigen wijze menen te moeten bestrijden, waarbij zij bovendien het eigendomsrecht ontoelaatbaar aantasten. Daarom wordt in dit wetsvoorstel algehele strafbaarstelling van kraken als misdrijf geregeld (ter vervanging van het bestaande artikel 429sexies Sr, dat kraken gedurende het eerste jaar van leegstand als overtreding strafbaar stelt). Deze aanpak mag echter niet leiden tot een toename van leegstand. Om deze reden en vanwege het hoge niveau van leegstand in niet-woningen, bijvoorbeeld op de kantorenmarkt, waar eind 2007 minimaal 4,5 miljoen vierkante meter leeg stond, worden in dit wetsvoorstel instrumenten voor de bestrijding van leegstand aangereikt. Daartoe wordt de Leegstandwet zodanig gewijzigd dat de gemeente via een leegstandverordening kan regelen dat leegstand gemeld wordt, waarna een leegstandgesprek kan volgen, en ten slotte, bij voortduring van de leegstand, de gemeente een verplichtende voordracht kan doen voor een gebruiker.

Kamerstuk 2007-2008 KST121604