Laatste documenten binnen dossier 31953


19-03-2010

KST141813 Vaststelling van overgangsrecht en wijziging van diverse wetten ten behoeve van de invoering van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Invoeringswet Wet algemene bepalingen omgevingsrecht); Brief minister over vormgeving regionale uitvoeringsdiensten (RUD's)

Met deze brief informeert minister Huizinga-Heringa de Kamer over nader over haar standpunt inzake de vormgeving van de regionale uitvoeringsdiensten (RUD's).

Kamerstuk 2009-2010 KST141813

21-12-2009

KST138837 Vaststelling van overgangsrecht en wijziging van diverse wetten ten behoeve van de invoering van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Invoeringswet Wet algemene bepalingen omgevingsrecht); Brief minister over relatie omgevingsvergunning - opgravingsvergunning

Met deze brief reageert minister Cramer (VROM) op een opmerking tijdens het wetgevingsoverleg over de koppeling tussen de omgevingsvergunning en de opgravingsvergunning. De minister laat weten dat zij, als gevolg van overleg met de minister van OCW, weten dat bij het evaluatieonderzoek van de Wet op de archeologische monumentenzorg in 2011 zal moeten blijven of de kennis van en ervaring met archeologische monumentenzorg bij de gemeenten groot genoeg is om de handhavingsbevoegdheid bij de gemeenten te leggen. Zo ja, zal bij de eerstvolgende gelegenheid tot wijziging van de Wabo en van de Monumentenwet worden overgegaan.

Kamerstuk 2009-2010 KST138837

07-10-2009

KST135213 Vaststelling van overgangsrecht en wijziging van diverse wetten ten behoeve van de invoering van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Invoeringswet Wet algemene bepalingen omgevingsrecht); Brief minister over invoeringsdatum Wabo en stand van zaken ICT-ontwikkeling

de benodigde tijd voor invoering bij overheden (rijk, provincies, gemeenten en adviseurs). Op deze drie punten worden in de brief verder in gegaan.

Kamerstuk 2009-2010 KST135213

01-07-2009

KST132596 Vaststelling van overgangsrecht en wijziging van diverse wetten ten behoeve van de invoering van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Invoeringswet Wet algemene bepalingen omgevingsrecht); Motie om zich bij de invoering van de Wabo in eerste instantie te beperken tot de 25 oorspronkelijke vergunningen

Verzoek aan de regering om de Kamer daarnaast een voorstel te doen voor gefaseerde koppeling van de samenhangende wetgeving.

Kamerstuk 2008-2009 KST132596

KST132598 Vaststelling van overgangsrecht en wijziging van diverse wetten ten behoeve van de invoering van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Invoeringswet Wet algemene bepalingen omgevingsrecht); Motie om de behandeling van de wijziging van de regels rond vergunningvrij bouwen uit het Besluit omgevingsrecht te halen en op later tijdstip aan te bieden

Kamerstuk 2008-2009 KST132598

KST132520 Vaststelling van overgangsrecht en wijziging van diverse wetten ten behoeve van de invoering van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Invoeringswet Wet algemene bepalingen omgevingsrecht); Lijst van vragen en antwoorden over de brief van 9 juni 2009 inzake het ontwerp van het Besluit omgevingsrecht (31953, nr. 6)

Kamerstuk 2008-2009 KST132520

KST132595 Vaststelling van overgangsrecht en wijziging van diverse wetten ten behoeve van de invoering van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Invoeringswet Wet algemene bepalingen omgevingsrecht); Motie inzake decentralisatie van de bevoegdheid uit de Wabo uiterlijk op 1 januari 2011 naar de gemeenten

Kamerstuk 2008-2009 KST132595

KST132597 Vaststelling van overgangsrecht en wijziging van diverse wetten ten behoeve van de invoering van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Invoeringswet Wet algemene bepalingen omgevingsrecht); Motie voor uitstel van de invoering van de Wabo totdat er zekerheid is dat de organisatie en de ICT-voorziening op orde zijn

Kamerstuk 2008-2009 KST132597

KST132599 Vaststelling van overgangsrecht en wijziging van diverse wetten ten behoeve van de invoering van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Invoeringswet Wet algemene bepalingen omgevingsrecht); Motie om bij vergunningvrij bouwen de in het bestemmingsplan geboden mogelijkheden qua oppervlakte en maatvoering het maximum te laten zijn

Kamerstuk 2008-2009 KST132599

30-06-2009

KST132542 Vaststelling van overgangsrecht en wijziging van diverse wetten ten behoeve van de invoering van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Invoeringswet Wet algemene bepalingen omgevingsrecht); Tweede nota van wijziging

Kamerstuk 2008-2009 KST132542

KST132512 Vaststelling van overgangsrecht en wijziging van diverse wetten ten behoeve van de invoering van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Invoeringswet Wet algemene bepalingen omgevingsrecht); Amendement om voor het onderdeel lozingen geen extra administratieve lasten te creëren

Kamerstuk 2008-2009 KST132512

KST132511 Vaststelling van overgangsrecht en wijziging van diverse wetten ten behoeve van de invoering van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Invoeringswet Wet algemene bepalingen omgevingsrecht); Amendement om geen bevoegdheid aan de wetgever te verschaffen die zou kunnen leiden tot verzwaring/vertraging van procedures

Kamerstuk 2008-2009 KST132511

KST132514 Vaststelling van overgangsrecht en wijziging van diverse wetten ten behoeve van de invoering van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Invoeringswet Wet algemene bepalingen omgevingsrecht); Amendement over invoering van het relativiteitsvereiste in de Wabo

Kamerstuk 2008-2009 KST132514

KST132509 Vaststelling van overgangsrecht en wijziging van diverse wetten ten behoeve van de invoering van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Invoeringswet Wet algemene bepalingen omgevingsrecht); Amendement om de termijn die aan vergunningen is gesteld te laten vervallen bij overgang naar de WABO

Kamerstuk 2008-2009 KST132509

02-06-2009

KST131104 Vaststelling van overgangsrecht en wijziging van diverse wetten ten behoeve van de invoering van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Invoeringswet Wet algemene bepalingen omgevingsrecht); Advies en nader rapport

Kamerstuk 2008-2009 KST131104

KST131101 Vaststelling van overgangsrecht en wijziging van diverse wetten ten behoeve van de invoering van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Invoeringswet Wet algemene bepalingen omgevingsrecht); Koninklijke boodschap

Kamerstuk 2008-2009 KST131101

KST131103 Vaststelling van overgangsrecht en wijziging van diverse wetten ten behoeve van de invoering van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Invoeringswet Wet algemene bepalingen omgevingsrecht); Memorie van toelichting

In dit wetsvoorstel zijn wijzigingen van de Wet algemene bepalingen (Wabo) opgenomen die ervoor zorgen dat de tekst van de wet op het moment van inwerkingtreding volledig en actueel is. Het gaat daarbij onder meer om aanpassingen in verband met andere in voorbereiding zijnde of in werking getreden wet- en regelgeving, zoals de Waterwet, het voorstel voor de Dienstenwet ter implementatie van de Europese dienstenrichtlijn, de Wet ruimtelijke ordening (Wro), de zgn. Grondexploitatiewet, et cetera. Het gaat daarbij veelal om technische aanpassingen. Een uitzondering daarop vormt de toestemming in het kader van de grondexploitatie die aan het wetsvoorstel wordt toegevoegd. Er wordt daarmee een extra toestemming in de omgevingsvergunning geïntegreerd.

Kamerstuk 2008-2009 KST131103

KST131102 Vaststelling van overgangsrecht en wijziging van diverse wetten ten behoeve van de invoering van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Invoeringswet Wet algemene bepalingen omgevingsrecht); Voorstel van wet

In dit wetsvoorstel zijn wijzigingen van de Wet algemene bepalingen (Wabo) opgenomen die ervoor zorgen dat de tekst van de wet op het moment van inwerkingtreding volledig en actueel is. Het gaat daarbij onder meer om aanpassingen in verband met andere in voorbereiding zijnde of in werking getreden wet- en regelgeving, zoals de Waterwet, het voorstel voor de Dienstenwet ter implementatie van de Europese dienstenrichtlijn, de Wet ruimtelijke ordening (Wro), de zgn. Grondexploitatiewet, et cetera. Het gaat daarbij veelal om technische aanpassingen. Een uitzondering daarop vormt de toestemming in het kader van de grondexploitatie die aan het wetsvoorstel wordt toegevoegd. Er wordt daarmee een extra toestemming in de omgevingsvergunning geïntegreerd.

Kamerstuk 2008-2009 KST131102