Laatste documenten binnen dossier 32127


18-03-2010

KST141751 Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet); Motie om niet over te gaan tot invoering van bijlage II, odnerdeel D, nummer 1 van de wet inzake luchthaven Twenthe

Kamerstuk 2009-2010 KST141751

KST141732 Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet); Motie om de onderdelen van het wetsvoorstel gericht op stikstofsaldering nog niet te laten ingaan

Indieners vragen hiermee te wachten tot de Staten-Generaal zich heeft uitgesproken over de deugdelijkheid, conform het proces rond het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL).

Kamerstuk 2009-2010 KST141732

KST141741 Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet); Motie om het project Buitenring Parkstad van de lijst te schrappen

Kamerstuk 2009-2010 KST141741

KST141733 Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet); Gewijzigde motie om te waarborgen dat het MKB volop en concurrerend kan participeren

er bij IPO en VNG op aan te dringen dat provincies en gemeenten in gelijke zin handelen.

Kamerstuk 2009-2010 KST141733

KST141747 Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet); Motie om niet over te gaan tot invoering van bijlage II, onderdeel E, nummer 5 inzake A4 Midden-Delfland

Kamerstuk 2009-2010 KST141747

KST141755 Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet); Motie om het voorgestelde artikel 3.9 niet in werking te doen treden en te komen met een herziene onteigeningswet

Kamerstuk 2009-2010 KST141755

KST141738 Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet); Motie om de fiscale aftrekregeling voor energiebesparende bouwtechnische verbeteringen aan bestaande woningen te verruimen

Kamerstuk 2009-2010 KST141738

KST141745 Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet); Motie om niet over te gaan tot invoering II, onderdeel A, nummer 19 inzake IJsseldelta-Zuid

Kamerstuk 2009-2010 KST141745

KST141705 Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet); Verslag schriftelijk overleg vanwege de groeiende bezwaren van de vaste commissie voor VW tegen (onderdelen van) het voorgestelde artikel 3.9 van het wetsvoorstel 32127

Kamerstuk 2009-2010 KST141705

KST141752 Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet); Motie om te waarborgen dat het MKB volop en concurrerend kan participeren

er bij IPO en VNG op aan te dringen dat provincies en gemeenten in geleijke zin handelen.

Kamerstuk 2009-2010 KST141752

KST141734 Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet); Motie om bij de voorgestelde projecten al te werken in de geest van het advies Sneller en Beter

Kamerstuk 2009-2010 KST141734

KST141742 Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet); Motie om bij de in de motie genoemde projecten de door de commissie-Elverding geschetste uitgangspunten toe te passen

Kamerstuk 2009-2010 KST141742

KST141728 Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet); Motie om het project CO2-opslag in Barendrecht uit te zonderen van de werkingssfeer van de wet

Kamerstuk 2009-2010 KST141728

KST141749 Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet); Motie om niet over te gaan tot invoering van bijlage II, onderdeel D, nummer 2 van de wet inzake luchthaven Lelystad

Kamerstuk 2009-2010 KST141749

KST141727 Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet); Motie om het rapport van de commissie-Elverding om te zetten in een hanteerbaar toetsingskader t.b.v. versnellling van projecten

Kamerstuk 2009-2010 KST141727

KST141740 Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet); Motie om de Kamer bij de Voorjaarsnota 2010 te informeren over de voortgang van de op de lijst genoemde projecten

Kamerstuk 2009-2010 KST141740

KST141748 Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet); Motie om niet over te gaan tot invoering van bijlage II, onderdeel D, nummer 3 inzake vliegveld Eindhoven

Kamerstuk 2009-2010 KST141748

KST141746 Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet); Motie om niet over te gaan tot invoering van bijlage II, onderdeel E, nummer 12 inzake Parkstad Limburg

Kamerstuk 2009-2010 KST141746

KST141754 Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet); Motie om nieuwe projecten bij afzonderlijk wetsvoorstel aan de beide Kamers voor te leggen

Kamerstuk 2009-2010 KST141754

KST141737 Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet); Motie om de toegezegde novelle voor wetswijziging inzake onteigening zo spoedig mogelijk aanhangig te maken bij de Tweede Kamer

Kamerstuk 2009-2010 KST141737

KST141743 Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet); Motie om niet over te gaan tot invoering II, onderdeel E, nummer 2 inzake verbreding A1, A6 en A9

Kamerstuk 2009-2010 KST141743

08-02-2010

KST140583 Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet); Nader gewijzigd amendement om de wet aan te halen als 'Versnellingswet' in plaats van 'Crisis- en herstelwet'

Kamerstuk 2009-2010 KST140583

KST140577 Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet); Amendement over wijziging citeertitel 'Crisis- en herstelwet' in 'Versnellingswet'

Kamerstuk 2009-2010 KST140577

KST140585 Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet); Gewijzigd amendement over aanpassing bestemmingsplan projectbesluit binnen redelijke termijn

Kamerstuk 2009-2010 KST140585

KST140580 Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet); Gewijzigd amendement over het aanscherpen van de EPC voor nieuwbouw

Kamerstuk 2009-2010 KST140580

KST140582 Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet); Gewijzigd amendement over het toevoegen van een aantal projecten aan de bijlage bij de wet

Kamerstuk 2009-2010 KST140582

KST140578 Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet); Amendement over geven van meer mogelijkheden aan provincies om regie te nemen bij realisatie windmolenparken

Kamerstuk 2009-2010 KST140578

KST140584 Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet); Gewijzigd amendement over geven van meer mogelijkheden aan provincies om regie te nemen bij realisatie windmolenparken

Kamerstuk 2009-2010 KST140584

KST140579 Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet); Amendement over zeker stellen dat geen ontwikkelingen zijn toegestaan zolang door bevoegd gezag terzake geen beleidsregels of algemene voorschriften zijn vastgesteld

Kamerstuk 2009-2010 KST140579

KST140586 Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet); Gewijzigd amendement om het nieuwe onteigeningsregime te evalueren

Kamerstuk 2009-2010 KST140586

KST140581 Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet); Amendement over het mogelijk maken van nog meer innovatieve projecten, ook op gebied van (duurzame) energie en warmte

Kamerstuk 2009-2010 KST140581

20-11-2009

KST137201 Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet); Voorstel van wet zoals het luidt na de daarin tot en met 17 november 2009 aangebrachte wijzigingen

Kamerstuk 2009-2010 KST137201

KST137295 Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet); Gewijzigd voorstel van wet

Kamerstuk 2009-2010 KST137295

KST137135 Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet); Brief minister-president over de motie-Vendrik (kamerstuk 32127, nr. 85)

Met deze brief laat minister-president Balkenende weten dat de regering heeft verzocht de motie-Vendrik c.s. over extra subsidie voor energiebesparingsmaatregelen voor particuliere woningbezitters, mogelijk gefinancierd uit de opslag van fossiele brandstoffen als aardgas (kamerstuk 32127, nr. 85), aan te houden. De regering wil nl. eerst de uitkomst van een onderzoek naar nieuw instrumentarium in het kader van de evaluatie Schoon & Zuinig afwachten.

Kamerstuk 2009-2010 KST137135

KST137276 Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet); Derde nota van wijziging

Kamerstuk 2009-2010 KST137276

KST137200 Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet); Brief minister over vergunningverlening op grond van artikel 19d, derde lid, van de Natuurbeschermingswet 1998

Kamerstuk 2009-2010 KST137200

KST137170 Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet); Brief minister met reacties op (gewijzigde) amendementen

Het betreft de amendementen nr. 99, 100, 104, 106, 107, 109, 111 1n 112. Van elk amendement wordt het oordeel van de regering gegeven met motivatie.

Kamerstuk 2009-2010 KST137170

18-11-2009

KST137174 Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet); Gewijzigd amendement om ervoor te zorgen dat provinciale staten alleen o.g.v. een aantoonbaar provinciaal belang een uitvoeringsbesluit kunnen vaststellen

Kamerstuk 2009-2010 KST137174

KST137100 Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet); Gewijzigd amendement om alsnog te regelen dat de aanvrager van een vergunning ook in de ontvangstbevestiging wordt geïnformeerd, naar voorbeeld van de Dienstenwet (31579)

Kamerstuk 2009-2010 KST137100

KST137117 Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet); Motie om deze wet ter nadere beoordeling voor te leggen aan de Raad van State

Kamerstuk 2009-2010 KST137117

KST137112 Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet); Motie voor aanpassing wet- en regelgeving op gebied van natuur en milieu, waardoor werken, wonen en recreëren ook in de toekomst mogelijk blijven

Kamerstuk 2009-2010 KST137112

KST137097 Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet); Gewijzigd amendement over het (niet) afsnijden van de weg naar de bestuursrechter

Kamerstuk 2009-2010 KST137097

KST137087 Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet); Gewijzigd amendement over heldere criteria voor ontwikkelingsgebieden

Kamerstuk 2009-2010 KST137087

KST137179 Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet); Gewijzigd amendement over reductie van stifstofdepositie

Kamerstuk 2009-2010 KST137179

KST137175 Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet); Amendement over laten vervallen voorstel tot vergunningvrij maken van projecten

Kamerstuk 2009-2010 KST137175

KST137161 Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet); Gewijzigd amendement om afdeling 7 van de wet te verruimen met de categorie (boven)regionale projecten met nationale betekenis

Kamerstuk 2009-2010 KST137161

KST137119 Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet); Motie voor toepassing aanbevelingen commissie Elverding op alle projecten in deze wet, en aanvullende wetgeving voor toepassing op relevante ruimtelijke wetten

Kamerstuk 2009-2010 KST137119

KST137114 Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet); Motie voor intrekking van deze wet

Volgens indiener heeft het wetsvoorstel onaanvaardbare gevolgen voor natuur, milieu, biodiversiteit en rechtsbescherming van de democratische rechtsstaat.

Kamerstuk 2009-2010 KST137114

KST137109 Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet); Motie om vóór eind 2009 met actieplan-Elverding te komen, waarbij de aanbevelingen tot beleid worden gemaakt

Kamerstuk 2009-2010 KST137109

KST137085 Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet); Gewijzigd amendement om bouwprojecten van minder dan 12 woningen onder de reikwijdte van het hoofdstuk 'Versnelde uitvoering van bouwprojecten' te brengen

Kamerstuk 2009-2010 KST137085

KST137181 Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet); Gewijzigd amendement over gemeentelijke bevoegdheid voor kleine windmolenparken

Kamerstuk 2009-2010 KST137181

KST137069 Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet); Gewijzigd amendement om zeker te stellen dat geen ontwikkelingen zijn toegestaan zolang het bevoegd gezag geen beleidsregels of algemene voorschriften heeft vastgesteld

Kamerstuk 2009-2010 KST137069

KST137177 Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet); Gewijzigd amendement om duidelijk te maken dat rijk en provincies corrigerend mogen optreden als een projectuitvoeringsbesluit in strijd is met nationale of provinciale belangen

Kamerstuk 2009-2010 KST137177

KST137162 Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet); Amendement om aanpassingen procedure onteigeningen op grond van titel IV van de Onteigeningswet uit het wetsvoorstel te halen

Kamerstuk 2009-2010 KST137162

KST137099 Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet); Gewijzigd amendement om de regering niet buiten de kamer om ruimtelijke en infrastructurele projecten en wettelijke voorschriften te laten toevoegen

Kamerstuk 2009-2010 KST137099

KST137116 Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet); Motie om primair achterstallig onderhoud van de dijken op te nemen in deze wet, en de klimaatbestendige inrichting alsmede de duurzaamheidsagenda uit de wet te slopen

Kamerstuk 2009-2010 KST137116

KST137111 Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet); Motie om de verantwoordelijke overheden nogmaals te wijzen op het advies van de commissie-Elverding en volgens dit advies te werk te gaan

Kamerstuk 2009-2010 KST137111

KST137096 Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet); Gewijzigd amendement over het afsluiten van de weg naar de bestuursrechter voor decentrale overheden

Kamerstuk 2009-2010 KST137096

KST137209 Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet); Amendement om de eis dat 70% van de huurders akkoord moet zijn met een energiebesparingsinvestering niet te laten vervallen

Vervanging in verband met wijziging van de ondertekening.

Kamerstuk 2009-2010 KST137209

KST137086 Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet); Amendement voor het laten vervallen van onderdeel J van artikel 3.8 (zondert handelingen die de instandhoudingsdoelstelling in gevaar brengen, ten onrechte uit van beroep)

Betreft beroep tegen beheerplannen waar de mogelijkheid bestaat dat natuurwaarden en instandhoudingsdoelen onvoldoende gewaarborgd zijn.

Kamerstuk 2009-2010 KST137086

KST137178 Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet); Gewijzigd amendement over vergunningvrije aanleg van oplaadpunten voor elektrische auto's

Kamerstuk 2009-2010 KST137178

KST137182 Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet); Gewijzigd amendement om ervoor te zorgen dat projectontwikkelaars kunnen verzoeken een projectuitvoeringsbesluit in 2 fasen vast te stellen

Kamerstuk 2009-2010 KST137182

KST137118 Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet); Motie voor een voorstel van wet om de vertragende werking van het huidige grondbeleid aan te pakken

Volgens indiener is het grondbeleid een van de grootste vertragende factoren van bouw tijdens de crisis.

Kamerstuk 2009-2010 KST137118

KST137113 Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet); Motie voor onafhankelijk onderzoek naar de uitvoeringspraktijk van het natuurbeschermingsbeleid, uitgaande van de verplichtingen uit Vogel- en Habitatrichtlijnen

Kamerstuk 2009-2010 KST137113

KST137000 Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet); Amendement om bij elk wegproject op basis van de Tracéwet in het tracébesluit ruimte te creëren voor oplaadpunten voor elektrische auto's

Kamerstuk 2009-2010 KST137000

KST137108 Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet); Motie inzake extra subsidie voor energiebesparingsmaatregelen voor particuliere woningbezitters, mogelijk gefinancierd uit opslag fossiele brandstoffen als aardgas

Kamerstuk 2009-2010 KST137108

KST137088 Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet); Gewijzigd amendement om de aanpassing van de Natuurbeschermingswet 1998 meer in overeenstemming te brengen met het Europees recht

Kamerstuk 2009-2010 KST137088

KST137180 Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet); Nader gewijzigd amendement om ruimtelijke en infrastructurele projecten toe te voegen aan bijlage II

Kamerstuk 2009-2010 KST137180

KST137068 Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet); Gewijzigd amendement om de ecologische hoofdstructuur als project aan de Crisis- en herstelwet toe te voegen

Kamerstuk 2009-2010 KST137068

KST137176 Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet); Gewijzigd amendement om de provincie een consistent geheel van bevoegdheden te geven voor het besturen van milieuontwikkelingsgebieden

Kamerstuk 2009-2010 KST137176

KST137160 Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet); Amendement over het handhaven van de koppeling tussen de onteigeningsprocedure en de planologische procedure

Kamerstuk 2009-2010 KST137160

KST137098 Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet); Gewijzigd amendement dat gemeenten de mogelijkheid geeft om het gebruikersdeel van de OZB bij leegstand te verhalen op de eigenaar

Kamerstuk 2009-2010 KST137098

KST137018 Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet); Brief minister-president met reacties op amendementen en antwoorden op vragen bij het debat over het onderhavige wetsvoorstel

Kamerstuk 2009-2010 KST137018

KST137115 Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet); Motie voor het permanent maken van de wetswijziging om infrastrucurele projecten te versnellen, waardoor de filedruk zal afnemen

Kamerstuk 2009-2010 KST137115

KST137110 Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet); Motie om deze wet voor een quick scan voor te leggen aan het Centraal Planbureau

Kamerstuk 2009-2010 KST137110

KST137095 Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet); Gewijzigd amendement over het (niet) toevoegen van ruimtelijke en infrastructurele en wettelijke voorschriften door de regering bij AMvB

Kamerstuk 2009-2010 KST137095

KST137073 Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet); Gewijzigd amendement om besluitvorming over mijnbouwwerken niet op te leggen aan gemeenten en provincies

Kamerstuk 2009-2010 KST137073

17-11-2009

KST137055 Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet); Amendement om de effectiviteit van de kilometerprijs te berekenen, voordat besloten wordt tot dure investeringen in het wegennet

Kamerstuk 2009-2010 KST137055

KST136981 Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet); Amendement om alle wijzigingen van de onteigeningswet uit de Crisis- en herstelwet te halen

Kamerstuk 2009-2010 KST136981

KST137025 Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet); Amendement om te voorkomen dat alle vergunningaanvragen die onder het regime van de WABO vallen, worden toegevoegd aan de onderhavige wet

Kamerstuk 2009-2010 KST137025

KST137004 Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet); Amendement over geluidreductie

Kamerstuk 2009-2010 KST137004

KST136999 Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet); Amendement om ervoor te zorgen dat het aanvullen van beroepsgronden mogelijk blijft

Kamerstuk 2009-2010 KST136999

KST136994 Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet); Amendement dat ertoe strekt dat projectontwikkelaars ook t.a.v. onderdelen of fasen van een project om een projectuitvoeringsbesluit kunnen verzoeken

Kamerstuk 2009-2010 KST136994

KST136989 Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet); Amendement om het versnellen van alle procedures waarvoor een natuurtoets nodig is, uit het wetsvoorstel te schrappen

Kamerstuk 2009-2010 KST136989

KST137052 Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet); Amendement om in stand te houden dat provincies, en niet het Rijk, projecten en handelingen in de zeehavens aan de Natuurbeschermingswet 1998 toetsen

Kamerstuk 2009-2010 KST137052

KST136984 Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet); Amendement om het hoofdstuk dat leidt tot aanpassing van de Natuurbeschermingswet 1998 uit de wet te schrappen

Kamerstuk 2009-2010 KST136984

KST137006 Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet); Amendement over aanpassing bestemmingsplan projectbesluit binnen redelijke termijn

Kamerstuk 2009-2010 KST137006

KST137001 Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet); Amendement over schrappen van afdeling over 'experimenten' waarbij afgeweken kan worden van wettelijke regels en normen

Kamerstuk 2009-2010 KST137001

KST136996 Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet); Amendement dat er onder meer toe strekt het beschermingsniveau voor natuurschoon te handhaven

Kamerstuk 2009-2010 KST136996

KST136991 Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet); Amendement om het onderdeel van dit wetvoorstel dat de rechter de mogelijkheid biedt tot het passeren van gebreken, te laten vervallen

Kamerstuk 2009-2010 KST136991

KST137051 Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet); Nader gewijzigd amendement om alternatievenonderzoek en advies van de Commissie-mer niet te schrappen

Kamerstuk 2009-2010 KST137051

KST136979 Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet); Amendement over spooruitbreiding traject Leeuwarden-Groningen

Kamerstuk 2009-2010 KST136979

KST137003 Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet); Amendement over laten vervallen voorstel tot vergunningvrij maken van projecten

Kamerstuk 2009-2010 KST137003

KST136998 Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet); Amendement om ervoor te zorgen dat het pro-forma beroep mogelijk blijft

Kamerstuk 2009-2010 KST136998

KST136993 Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet); Amendement om de lex silencio voor aanlegbesluiten te laten vervallen

Kamerstuk 2009-2010 KST136993

KST136988 Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet); Amendement om aanleg, wijziging en/of verbreding van wegen uit dit wetsvoorstel te schrappen

Kamerstuk 2009-2010 KST136988

KST137054 Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet); Amendement om kleine bouwprojecten van minder dan 20 woningen onder de reikwijdte van het hoofdstuk 'Versnelde uitvoering van bouwprojecten' te brengen

Kamerstuk 2009-2010 KST137054

KST136983 Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet); Amendement over reductie van stifstofdepositie

Kamerstuk 2009-2010 KST136983

KST137026 Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet); Amendement dat ertoe strekt de rechtsbescherming van omwonenden, natuur en milieu te garanderen

Kamerstuk 2009-2010 KST137026

KST137005 Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet); Amendement over vergunningvrije aanleg van oplaadpunten voor elektrische auto's

Kamerstuk 2009-2010 KST137005

KST136995 Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet); Amendement over heldere criteria voor ontwikkelingsgebieden

Kamerstuk 2009-2010 KST136995

KST136990 Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis-; Amendement om duidelijk te maken dat rijk en provincies corrigerend mogen optreden als een projectuitvoeringsbesluit in strijd is met nationale of provinciale belangen

Kamerstuk 2009-2010 KST136990

KST136985 Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet); Amendement om het nieuwe onteigeningsregime te evalueren

Kamerstuk 2009-2010 KST136985

KST137049 Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet); Amendement om de bepalingen in de Natuurbeschermingswet onverkort van kracht te laten blijven

Kamerstuk 2009-2010 KST137049

KST137002 Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet); Amendement over het aanhangig maken van de bij AMvB aan te wijzen experimenten bij de Staten-Generaal

Kamerstuk 2009-2010 KST137002

KST136997 Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet); Amendement om de aanpassing van de Natuurbeschermingswet 1998 meer in overeenstemming te brengen met het Europees recht

Kamerstuk 2009-2010 KST136997

KST136992 Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet); Amendement om de huidige mer-regelgeving te handhaven

Kamerstuk 2009-2010 KST136992

KST136987 Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet); Amendement om de provincie een consistent geheel van bevoegdheden te geven voor het besturen van milieuontwikkelingsgebieden

Kamerstuk 2009-2010 KST136987

16-11-2009

KST136961 Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet); Amendement over het schrappen van drie projecten van de lijst ter bescherming van het Groene Hart

Kamerstuk 2009-2010 KST136961

KST136945 Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet); Amendement over het schrappen van de horizonbepaling

Kamerstuk 2009-2010 KST136945

KST137048 Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet); Amendement om beoordelingen krachtens Vogel- en Habitatrichtlijn uit te voeren en bepalingen Natuurbeschermingswet van kracht te laten blijven

Kamerstuk 2009-2010 KST137048

KST136960 Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet); Amendement om in de Natuurbeschermingswet 1998 het bestaand gebruik vrij te stellen van vergunningplicht

Kamerstuk 2009-2010 KST136960

KST136937 Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet); Amendement over in een vergunning te stellen voorwaarden met betrekking tot stikstofdepositie

Kamerstuk 2009-2010 KST136937

KST136845 Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet); Amendement om de eis dat 70% van de huurders akkoord moet zijn met een energiebesparingsinvestering niet te laten vervallen

Vervanging in verband met wijziging in de ondertekening.

Kamerstuk 2009-2010 KST136845

KST136942 Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet); Amendement over het aanscherpen van de EPC voor nieuwbouw

Kamerstuk 2009-2010 KST136942

KST137024 Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet); Amendement om besluitvorming over mijnbouwwerken niet op te leggen aan gemeenten en provincies

Kamerstuk 2009-2010 KST137024

KST136931 Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet); Amendement over het handhaven van de koppeling tussen de onteigeningsprocedure en de planologische procedure

Kamerstuk 2009-2010 KST136931

KST136952 Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet); Amendement over gemeentelijke bevoegdheid voor kleine windmolenparken

Kamerstuk 2009-2010 KST136952

KST136932 Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet); Gewijzigd amendement om alternatievenonderzoek en advies van de Commissie-mer niet te schrappen

Kamerstuk 2009-2010 KST136932

KST136978 Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet); Amendement over mogelijkheid om projecten of handelingen van nationaal belang op te nemen in beheerplan

Doel van dit amendement is de verplichting om projecten of handelingen van nationaal belang op te nemen in het beheerplan terug te brengen tot een mogelijkheid.

Kamerstuk 2009-2010 KST136978

KST136940 Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet); Amendement over het schrappen van 'andere handelingen' uit de Natuurbeschermingswet 1998

Kamerstuk 2009-2010 KST136940

KST136901 Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet); Brief minister-president met het advies van Actal

Kamerstuk 2009-2010 KST136901

KST136844 Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet); Gewijzigd amendement om de wet aan te halen als 'Versnellingswet'

Kamerstuk 2009-2010 KST136844

13-11-2009

KST136864 Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet); Amendement om de rechten van de huurders niet onnodig te beperken

Kamerstuk 2009-2010 KST136864

KST136894 Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet); Amendement over het niet laten vervallen van hoofdstuk I na januari 2014

Kamerstuk 2009-2010 KST136894

KST136796 Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet); Amendement om de ecologische hoofdstructuur als project aan de Crisis- en herstelwet toe te voegen

Kamerstuk 2009-2010 KST136796

KST136863 Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet); Amendement over het toevoegen van projecten aan de bijlage bij de wet

Kamerstuk 2009-2010 KST136863

KST136416 Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet); Amendement over het afsluiten van de weg naar de bestuursrechter voor decentrale overheden

Kamerstuk 2009-2010 KST136416

KST136862 Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet); Amendement over het voorzien van waarborgen van de aanwijzing van ontwikkelingsgebieden en de uitwerking van gebiedsontwikkelingsplannen

Kamerstuk 2009-2010 KST136862

KST136843 Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet); Brief ter aanbieding advies Actal n.a.v. de adviesaanvraag van de minister-president over de Crisis- en herstelwet

Een afschrift van het advies is als bijlage bij dit Kamerstuk gevoegd.

Kamerstuk 2009-2010 KST136843

06-11-2009

OVG1596 Agenda Tweede Kamer der Staten Generaal, opgesteld op 6 november 2009

Agenda 2009-2010 OVG1596

KST136406 Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet); Amendement dat gemeenten de mogelijkheid geeft om het gebruikersdeel van de OZB bij leegstand te verhalen op de eigenaar

Kamerstuk 2009-2010 KST136406

KST136411 Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet); Amendement om alternatievenonderzoek en advies van de Commissie-mer niet te schrappen

Kamerstuk 2009-2010 KST136411

KST1364126 Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet); Amendement over het afsluiten van de weg naar de bestuursrechter voor decentrale overheden

Kamerstuk 2009-2010 KST1364126

KST136404 Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet); Amendement om de regering niet buiten de kamer om ruimtelijke en infrastructurele projecten en wettelijke voorschriften te laten toevoegen

Kamerstuk 2009-2010 KST136404

KST136409 Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet); Amendement om geen beslissing te forceren over het al dan niet aanleggen van de A4 Midden-Delfland

Kamerstuk 2009-2010 KST136409

KST136414 Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis-; Amendement over het (niet) afsnijden van de weg naar de bestuursrechter

Kamerstuk 2009-2010 KST136414

KST136418 Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet); Amendement over het (niet) toevoegen van ruimtelijke en infrastructurele en wettelijke voorschriften door de regering bij AMvB

Kamerstuk 2009-2010 KST136418

KST136513 Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet); Amendement over voorhang AMvB's bij Staten-Generaal

regels gericht op versnelling van de ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten en op goede uitvoering van de wet; worden voorgehangen bij beide Kamers der Staten-Generaal.

Kamerstuk 2009-2010 KST136513

KST136407 Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet); Amendement om de regering niet buiten de Kamer om nader omschreven regels te laten stellen gericht op versnellen van ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten

Kamerstuk 2009-2010 KST136407

KST136412 Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet); Amendement om het vaststellen van de gebruiksmogelijkheden van vliegveld Lelystad uit het wetsvoorstel te schrappen

Kamerstuk 2009-2010 KST136412

KST136343 Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet); Nota n.a.v. het verslag

Kamerstuk 2009-2010 KST136343

KST136405 Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet); Amendement om uitbreiding Vliegveld Eindhoven niet in het wetsvoorstel op te nemen

Kamerstuk 2009-2010 KST136405

KST136410 Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet); Amendement om geen beslissing te forceren over het al dan niet aanleggen van de A4 Midden-Delfland

Kamerstuk 2009-2010 KST136410

KST136415 Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet); Amendement om de aanleg van een hoogwatergeul bij Kampen niet in de wet op te nemen

Kamerstuk 2009-2010 KST136415

KST136419 Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet); Amendement over het (niet) toevoegen van ruimtelijke en infrastructurele en wettelijke voorschriften door de regering bij AMvB

Kamerstuk 2009-2010 KST136419

KST136500 Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet); Amendement om alsnog te regelen dat de aanvrager van een vergunning ook in de ontvangstbevestiging wordt geïnformeerd, naar voorbeeld van de Dienstenwet (31579)

Kamerstuk 2009-2010 KST136500

KST136408 Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet); Amendement om uitvoering verbreding van de A1, de A6 en de A9 met dit wetsvoorstel niet te forceren

Kamerstuk 2009-2010 KST136408

KST136413 Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet); Amendement om het opnieuw in exploitatie nemen van vliegveld Twente uit het wetsvoorstel te schrappen

Kamerstuk 2009-2010 KST136413

KST136417 Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet); Amendement om de eis dat 70% van de huurders akkoord moet zijn met een energiebesparingsinvestering niet te laten vervallen

Kamerstuk 2009-2010 KST136417

09-10-2009

KST135365 Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet); Nota van wijziging

Deze nota van wijziging voorziet op een aantal punten in aanvulling van de voorgestelde Crisis- en herstelwet. Daarnaast zijn enkele wetstechnische en redactionele verbeteringen aangebracht.

Kamerstuk 2009-2010 KST135365

23-09-2009

KST134716 Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet); Advies en nader rapport

Kamerstuk 2009-2010 KST134716

KST134715 Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet); Memorie van toelichting

Dit wetsvoorstel is gericht op de versnelling van projecten in het ruimtelijke domein, teneinde de economische crisis en haar gevolgen te bestrijden en een goed en duurzaam herstel van de economische structuur van Nederland te bevorderen. Het wetsvoorstel bevat daartoe tijdelijke en permanente maatregelen. Hoofdstuk 1 behelst tijdelijke maatregelen voor (vooralsnog) 58 projecten met betrekking tot duurzame energie, infrastructuur, stedelijke ontwikkeling en kustverdediging, en voor 20 categorieën van ruimtelijke en infrastructurele besluiten. De tijdelijke maatregelen betreffen onder meer wijzigingen in het bestuursprocesrecht en het afschaffen van de verplichting om alternatieven te onderzoeken en advies te vragen aan de commissie voor de milieueffectrapportage. Hoofdstuk 2 bevat bijzondere voorzieningen, zoals de mogelijkheid om bij wijze van experiment milieuontwikkelingsgebieden aan te wijzen, waar tijdelijk van milieuwetgeving kan worden afgeweken, de mogelijkheid om bij wijze van experiment ten behoeve van innovatieve ontwikkelingen af te wijken van wetgeving op het gebied van wonen, milieu en ruimtelijke ordening en een verruiming van de mogelijkheden voor complexgewijze renovatie van huurwoningen. Voor de hoofdstukken 1 en 2 geldt dat de maatregelen ingaan per 1 januari 2010 en op 1 januari 2014 vervallen. Hoofdstuk 3 bevat wetswijzigingen die gelden voor alle projecten in het ruimtelijke domein. Deze wijzigingen behouden hun werking ook na 1 januari 2014. Deze wijzigingen betreffen onder meer een verlenging van de Interimwet stad- en milieubenadering, een vermindering van het aantal benodigde vergunningen op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 en een als alternatief voor een integrale herziening bedoelde wijziging van de onteigeningswet, alsmede een ontkoppeling van de ruimtelijke procedure en de onteigening.

Kamerstuk 2009-2010 KST134715

KST134714 Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet); Voorstel van wet

Dit wetsvoorstel is gericht op de versnelling van projecten in het ruimtelijke domein, teneinde de economische crisis en haar gevolgen te bestrijden en een goed en duurzaam herstel van de economische structuur van Nederland te bevorderen. Het wetsvoorstel bevat daartoe tijdelijke en permanente maatregelen. Hoofdstuk 1 behelst tijdelijke maatregelen voor (vooralsnog) 58 projecten met betrekking tot duurzame energie, infrastructuur, stedelijke ontwikkeling en kustverdediging, en voor 20 categorieën van ruimtelijke en infrastructurele besluiten. De tijdelijke maatregelen betreffen onder meer wijzigingen in het bestuursprocesrecht en het afschaffen van de verplichting om alternatieven te onderzoeken en advies te vragen aan de commissie voor de milieueffectrapportage. Hoofdstuk 2 bevat bijzondere voorzieningen, zoals de mogelijkheid om bij wijze van experiment milieuontwikkelingsgebieden aan te wijzen, waar tijdelijk van milieuwetgeving kan worden afgeweken, de mogelijkheid om bij wijze van experiment ten behoeve van innovatieve ontwikkelingen af te wijken van wetgeving op het gebied van wonen, milieu en ruimtelijke ordening en een verruiming van de mogelijkheden voor complexgewijze renovatie van huurwoningen. Voor de hoofdstukken 1 en 2 geldt dat de maatregelen ingaan per 1 januari 2010 en op 1 januari 2014 vervallen. Hoofdstuk 3 bevat wetswijzigingen die gelden voor alle projecten in het ruimtelijke domein. Deze wijzigingen behouden hun werking ook na 1 januari 2014. Deze wijzigingen betreffen onder meer een verlenging van de Interimwet stad- en milieubenadering, een vermindering van het aantal benodigde vergunningen op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 en een als alternatief voor een integrale herziening bedoelde wijziging van de onteigeningswet, alsmede een ontkoppeling van de ruimtelijke procedure en de onteigening.

Kamerstuk 2009-2010 KST134714