Wijzigingen van wetgevingstechnische of anderszins ondergeschikte aard aan te brengen in de Wet geluidhinder en enkele andere wetten; Nota van verbetering inzake een zinsnede in artikel XI, tweede lid, van het voorstel van wet (stuk nr. 2)