Laatste kamervragen

  1, 2, 3 ... 337, 338, 339   »

07-04-2010

V010Z06030 Vragen van het lid Omtzigt(CDA) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over een computerstoring bij KPN (ingezonden 6 april 2010).

Vragen naar aanleiding van de computerstoring bij KPN, waardoor de huisartsendossiers van 5 miljoen Nederlanders en de medicatiedossiers van 8 miljoen Nederlanders bijna tien uur lang niet te raadplegen waren.

Kamervraag 2009-2010 V010Z06030

V010Z06032 Vragen van het lid Verdonk (Verdonk) aan de minister van Buitenlandse Zaken over Saoedi-Arabië (ingezonden 6 april 2010).

Vragen naar aanleiding van het bericht 'Saudis fund Balkan Muslims spreading hate of the West' in de Times online van 28 maart 2010.

Kamervraag 2009-2010 V010Z06032

V010Z06031 Vragen van de leden Willemse-van der Ploeg en Jonker (beiden CDA) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het artikel «Bejaarde homo's terug in de kast» (ingezonden 6 april 2010).

Betreft vragen over vormen van negatieve bejegening van bewoners en personeel met een homoseksuele geaardheid in zorg- en verpleeghuizen.

Kamervraag 2009-2010 V010Z06031

02-04-2010

V010Z05830 Vragen van het lid Wolbert (PvdA) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over een Drentse zorgboerderij die langdurig ondermaats presteert en tegelijkertijd het kwaliteitscertificaat van de Vereniging Landbouw en Zorg heeft gehaald. (Ingezonden 1 april 2010)

Vragen naar aanleiding van een bericht dat er opnieuw een Drentse zorgboerderij onder verscherpt toezicht van de Inspectie is gesteld (DvhN, 29 maart 2010). Indiener vraagt onder meer hoe het kan dat deze zorgboerderij langdurig onder de maat presteert, maar in dezelfde periode wel een kwaliteitscertificaat van de Vereniging Landbouw en Zorg heeft behaald.

Kamervraag 2009-2010 V010Z05830

V010Z05831 Vragen van de leden Willemse-van der Ploeg en Cörüz (beiden CDA) aan de ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Justitie over het bericht «Ouderen prooi van overvallers». (Ingezonden 1 april 2010)

Vragen, naar aanleiding van het bericht dat overvallers zich speciaal op ouderen zouden richten, over de hulp die aan slachtoffers van huisovervallen wordt geboden. Welke mogelijkheden voor preventie worden geboden ?

Kamervraag 2009-2010 V010Z05831

V010Z05832 Vragen van het lid Poppe (SP) aan de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer over de verkoop van DSM Agro. (Ingezonden 1 april 2010)

Vragen naar aanleiding van een bericht dat DSM DSM Agro en DSM Melanine verkoopt (www.fd.nl). Indiener vraagt onder meer wat de reden is voor verkoop van DSM Agro.

Kamervraag 2009-2010 V010Z05832

V010Z05833 Vragen van de leden Heerts en Vermeij (beiden PvdA) aan de ministers van Justitie en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over ontslagzwendel. (Ingezonden 1 april 2010)

Indiener vraagt onder meer wie verantwoordelijk is voor het voorkómen en opsporen van ontslagzwendel.

Kamervraag 2009-2010 V010Z05833

V010Z05837 Vragen van de leden Biskop en Jan de Vries (beiden CDA) aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de beveiliging van computernetwerken op middelbare scholen. (Ingezonden 1 april 2010)

Vragen naar aanleiding van een bericht in het Parool van 27 maart 2010 dat leerlingen kennelijk zo gemakkelijk op computernetwerken van scholen kunnen inbreken dat ze van tevoren proefwerken kunnen inzien, cijfers veranderen, absentiemeldingen verwijderen en roosters wijzigen.

Kamervraag 2009-2010 V010Z05837

V010Z05838 Vragen van het lid Van Gerven (SP) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Justitie over kankerbehandelingen met zoutoplossingen door dokter S. (Ingezonden 1 april 2010)

Vragen over een dokter die zoutoplossingen aanbiedt als alternatieve kankertherapie. Indiener ziet opvallende parallellen met de zaak Millecam en wil dat dergelijke behandelingen verboden worden in het belang van de gezondheid.

Kamervraag 2009-2010 V010Z05838

V010Z05855 Vragen van het lid Jasper van Dijk (SP) aan de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over problemen met studieschulden. (Ingezonden 1 april 2010)

Vragen naar aanleiding van het artikel 'Niks lening kwijtschelden, vier misverstanden over lenen bij Dienst Uitvoering Onderwijs' (NRC Next, 30 maart 2010), over onder meer de gebrekkige kennis van studenten over studieleningen.

Kamervraag 2009-2010 V010Z05855

V010Z05856 Vragen van het lid Van Velzen (SP) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over de directeur voorlichting die na het verschijnen van de glossy Gerda van baan wisselt. (Ingezonden 1 april 2010)

Vragen naar aanleiding van het bericht dat de directeur voorlichting van LNV een functie 'elders binnen de overheid' gaat vervullen, enkele weken na het vernietigende oordeel van de Kamer over de glossy 'Gerda' (ofwel het jubileumstijdschrift van LNV) en de aangenomen motie van treurnis tegen verantwoordelijk minister Gerda Verburg (LNV).

Kamervraag 2009-2010 V010Z05856

V010Z05829 Vragen van het lid Van Dijken (PvdA) aan de ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en voor Jeugd en Gezin over de begeleiding van ouders met een verstandelijke beperking en een enquête onder zorgverleners. (Ingezonden 1 april 2010)

Vragen naar aanleiding van de 2-delige documentaire 'Onmacht' over de begeleiding van ouders met een verstandelijke beperking (NCRV Dokument, 22 en 29 maart 2010).

Kamervraag 2009-2010 V010Z05829

V010Z05828 Vragen van het lid Koser Kaya (D66) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de afname van de instroom van buitenlandse artsen. (Ingezonden 1 april 2010)

De assessmentprocedure, die in december 2005 in werking trad, zou hebben geleid tot uitsluiting van buitenlandse artsen. Het gevraagde taalniveau bij de eerste toets van de nieuwe assessmentprocedure werpt een hoge drempel op die het voor buitenlandse artsen bijna onmogelijk maakt de procedure succesvol af te ronden.

Kamervraag 2009-2010 V010Z05828

V010Z05815 Vragen van het lid Leijten (SP) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de gevolgen van het faillissement STN voor de kraamzorg. (Ingezonden 1 april 2010)

Indiener vraagt onder meer of de financiële strop het gevolg is van het beleid van de zorgaanbieders of van de wijze van zorgaankoop door UVIT.

Kamervraag 2009-2010 V010Z05815

V010Z05808 Vragen van het lid Van Velzen (SP) aan de minister van Justitie over de Penitentiaire Programma's en de Penitentiaire Trajecten Centra. (Ingezonden 1 april 2010)

Vragen naar aanleiding van het antwoord op eerdere kamervragen over de Penitentiaire Programma's (PP's) en de Penitentiaire Trajecten Centra (PTC) (Aanhangsel van de Handelingen II, 2009-2010, 1585). Indiener vraagt onder meer of alsnog het onderscheid gemaakt kan worden tussen de recidivecijfers van deelnemers aan een PP die door een PTC zijn begeleid en deelnemers die niet door een PTC zijn begeleid.

Kamervraag 2009-2010 V010Z05808

V010Z05809 Vragen van het lid De Krom (VVD) aan de minister voor Wonen, Wijken en Integratie over het fitnessuur uitsluitend voor Marokkaanse vrouwen. (Ingezonden 1 april 2010)

Vragen naar aanleiding van een bericht over de onrust die in een Amsterdams verzorgingstehuis is ontstaan doordat een fitness-uur speciaal voor Marokkaanse vrouwen is aangeboden.

Kamervraag 2009-2010 V010Z05809

V010Z05810 Vragen van het lid Leijten (SP) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het weren van familieleden door zorginstellingen. (Ingezonden 1 april 2010)

Vragen naar aanleiding van het bericht 'Zoon vecht toegangsverbod zorginstelling aan' (www.tvonline.nl). Indiener vraagt onder meer wanneer de minister het gerechtvaardigd vindt dat een familielid de toegang tot een zorginstelling waar een verwant verblijft wordt ontzegd.

Kamervraag 2009-2010 V010Z05810

V010Z05812 Vragen van het lid Arib (PvdA) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het onderzoek van het RIVM onder 15- en 16-jarige meisjes. (Ingezonden 1 april 2010)

Vragen naar aanleiding van een bericht dat het RIVM wil starten met een onderzoek naar het voorkomen van Humaan Papilloma Virus (HPV) onder meisjes van 15 en 16 jaar, op een moment dat een nieuwe groep overtuigd moet worden van nut en noodzaak van HPV-vaccinatie. Waarom moeten er cadeaubonnen uitgeloofd worden voor deelname? Indiener vraagt verder onder meer naar de garanties aangaande de privacy van de minderjarige deelnemers (bewaren van testmateriaal van de deelnemers).

Kamervraag 2009-2010 V010Z05812

V010Z05813 Vragen van de leden Voordewind en Wiegman-van Meppelen Scheppink (beiden ChristenUnie) aan de ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en voor Jeugd en Gezin over de HPV-enquête van het RIVM. (Ingezonden 1 april 2010)

Vragen naar aanleiding van de enquête van het RIVM naar het voorkomen van Humaan Papilloma Virus (HPV) onder meisjes van 15 en 16 jaar, gelet op de kritiek van de [algemeen-christelijk geörienteerde] Nederlandse Patiëntenvereniging (NPV) dat de voor minderjarige meisjes toegankelijke vragenlijst uitgaat van een 'eenzijdige seksuele opvatting' en dat de ouders 'te beperkt' zijn geïnformeerd over de inhoud van deze enquête? Indieners hebben twijfels over het uitloven van cadeaubonnen voor het afstaan van DNA-materiaal, via een 'vaginale brush', aan het RIVM. Hoe is de privacy van de minderjarige deelnemers geregeld? [Aanvulling op eerdere vragen terzake van het lid Arib (PvdA), eveneens ingezonden 1 april 2010].

Kamervraag 2009-2010 V010Z05813

V010Z05814 Vragen van het lid Thieme (PvdD) aan de ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer over onderzoeken in het kader van de voortgaande bijenvolksterfte. (Ingezonden 1 april 2010)

Vragen naar aanleiding van berichten waarin deskundigen twijfels hebben geuit over de betrouwbaarheid van het rapport 'De betekenis van openbaar groen voor bijen' dat Alterra in opdracht van LNV heeft geschreven: de drachtplantenlijsten zouden 'veel onjuiste informatie bevatten' en de waarde van houtige beplantingen (bosplantsoenen), zomen en oevers zou buiten beschouwing zijn gebleven.

Kamervraag 2009-2010 V010Z05814

01-04-2010

V010Z05709 Vragen van de leden Koppejan en Omtzigt (beiden CDA) aan de minister van Financiën over de dreigende sluiting van het belastingkantoor in Terneuzen, (Ingezonden 31 maart 2010)

Vragen naar aanleiding van het bericht over het verzet in de regio Zeeuws Vlaanderen tegen het dreigende vertrek van het belastingkantoor in Terneuzen. Indieners vragen naar bijzonderheden over het besluitvormingstraject van de betreffende reorganisatie, inclusief kennelijke samenvoeging van kantoren. Ze menen dat de bezuiniging op rijksdiensten en de vermindering van het aantal ambtenaren, niet eenzijdig mag worden afgewenteld op regionale gebieden en krimpgebieden in het bijzonder [Aanvulling op eerdere vragen terzake van de leden Besselink, Heijnen en Blom (allen PvdA), ingezonden 31 maart 2010].

Kamervraag 2009-2010 V010Z05709

V010Z05708 Vragen van de leden Besselink, Heijnen en Blom (allen PvdA) aan de minister van Financiën over de sluiting van het belastingkantoor in Terneuzen. (Ingezonden 31 maart 2010)

Vragen naar aanleiding van het bericht dat het belastingkantoor in Terneuzen mogelijk zou worden gesloten, hetgeen haaks staat op het regeringsbeleid om het wegtrekken van dergelijke diensten uit krimpgebieden te voorkomen. Indieners wijzen daarnaast op de motie-Heijnen/De Pater de Meer (Kamerstuk 32123 VII, nr. 35), die uitspreekt dat reorganisaties juist versterkend moeten zijn voor krimpgebieden zoals Zeeland.

Kamervraag 2009-2010 V010Z05708

V010Z05706 Vragen van de leden Van Velzen (SP) en Teeven (VVD) aan de minister van Justitie over de misstanden in tbs-klinieken. (Ingezonden 31 maart 2010)

Vragen naar aanleiding van de Nova-reportage, waarin rapper en tbs'er A. gefilmd is in de inrichting De Rooyse Wissel. In deze tbs-inrichting zou 'grensoverschrijdend gedrag' van behandelaars voorkomen ondanks aangescherpte controles op personeel en bezoekers.

Kamervraag 2009-2010 V010Z05706

V010Z05705 Vragen van het lid Çörüz (CDA) aan de minister van Justitie over een echtpaar in Slotervaart dat daar al veertig jaar woont maar zo wordt belaagd door hun Marokkaanse buren en andere buurtgenoten dat het heeft besloten te verhuizen. (Ingezonden 31 maart 2010)

Vragen naar aanleiding van een bericht in De Volkskrant van 23 maart 2010. Indiener vraagt onder andere waarom geen aangifte is gedaan. Is er een mogelijkheid om anoniem aangifte te doen of de zaak zonder aangifte aan te pakken? Ook stelt hij voor om de kosten van de verhuizing te verhalen op de treiteraars.

Kamervraag 2009-2010 V010Z05705

V010Z05704 Vragen van het lid Teeven (VVD) aan de ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de afspraken die zijn gemaakt met een Limburgse (kroon)getuige in de zaak van de Limburgse vastgoedfraude. (Ingezonden 31 maart 2010)

Vragen naar aanleiding van berichten over afspraken door Justitie gemaakt met kroongetuige P.H. en de uitspraak van de Haagse rechtbank in de civiele rechtzaak die P.H. tegen de Staat had aangespannen inzake zijn veiligheid, mede in verband met antwoorden op vragen van indiener over deze zaak (Aanhangsel van de Handelingen 2009-2010, nr. 1323 en 1454).

Kamervraag 2009-2010 V010Z05704
  pagina 1, 2, 3 ... 337, 338, 339   »

Kamervragen top