Laatste kamerstukken

  1, 2, 3 ... 5148, 5149, 5150   »

02-04-2010

KST142170 Vaststelling van regels over referentieniveaus voor de taal- en rekenvaardigheden van leerlingen (Wet referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen); Amendement om de mate waarin referentieniveaus worden behaald, te betrekken in de beoordeling van de onderwijsinstelling

Kamerstuk 2009-2010 KST142170

KST142155 Goedkeuring van de op 9 februari 2009 te Parijs totstandgekomen Overeenkomst tussen de regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de regering van de Franse Republiek houdende wijziging van de Overeenkomst van 29 mei 1979 inzake de verwerking in Frankrijk van bestraalde splijtstofelementen (Trb. 2009, 41); Lijst van vragen en antwoorden over de consequenties van het controversieel verklaren van het verdrag met Frankrijk over de verwerking in Frankrijk van bestraalde splijtstoffen

Kamerstuk 2009-2010 KST142155

KST142154 Verdere behandeling van aanhangige stukken; Lijst van controversiële onderwerpen zoals vastgesteld door de Tweede Kamer op 30 maart 2010

Kamerstuk 2009-2010 KST142154

KST142165 Justitiële Inrichtingen; Motie om alternatieven te onderzoeken voor sluiting van de jji's De Doggershoek te Den Helder, Rentray te Rekken en Den Hey-Acker, locatie Vught

Kamerstuk 2009-2010 KST142165

KST142166 Politie; Brief minister met cijfers over 2008 van ongevallen waarbij politievoertuigen zijn betrokken, en over de voortgang rijvaardigheidstraining bij politiekorpsen

Kamerstuk 2009-2010 KST142166

KST142161 Voorstel van wet van de leden Gerkens en Van Vroonhoven-Kok houdende wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de invoering van voorschriften betreffende de doorverkoop van toegangskaarten voor een publieke gebeurtenis op het terrein van sport of cultuur (doorverkoop toegangskaarten); Motie om de effecten van de onderhavige wet na een jaar te 'scannen'

Kamerstuk 2009-2010 KST142161

KST142162 Vaststelling van regels over referentieniveaus voor de taal- en rekenvaardigheden van leerlingen (Wet referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen); Motie om de aparte subsidieregeling voor taal en rekenen per 2011 over te hevelen naar de lump sum van scholen

Kamerstuk 2009-2010 KST142162

KST142163 Vaststelling van regels over referentieniveaus voor de taal- en rekenvaardigheden van leerlingen (Wet referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen); Motie om te bevorderen dat correcte spelling en grammatica meetellen in de beoordeling van elk centraal eindexamenonderdeel

Kamerstuk 2009-2010 KST142163

KST142167 Akten van wijziging van het Statuut en van het Verdrag van de Internationale Unie voor Telecommunicatie; Antalya, 24 november 2006; Brief minister over aanbieding ter stilzwijgende goedkeuring

de Koninkrijkspositie.

Kamerstuk 2009-2010 KST142167

KST142168 Vaststelling van regels over referentieniveaus voor de taal- en rekenvaardigheden van leerlingen (Wet referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen); Amendement om de mate waarin referentieniveaus worden behaald, te betrekken in de beoordeling van de onderwijsinstelling

Kamerstuk 2009-2010 KST142168

KST142171 Tijdelijke regeling extern onderzoek ten behoeve van initiatiefwetsvoorstellen; Brief Presidium bij aanbieding van het voorstel voor een Tijdelijke regeling extern onderzoek ten behoeve van initiatiefwetsvoorstellen

Hierbij stuurt voorzitter Verbeet de Kamer, zoals toegezegd in de Nota naar aanleiding van het Verslag bij de Raming voor 2010 (Kamerstuk 31952, nr. 5), het voorstel voor een 'Tijdelijke regeling extern onderzoek ten behoeve van initiatiefwetsvoorstellen'. Dit voorstel heeft de goedkeuring van de Commissie voor de Werkwijze en het Presidium. In genoemd voorstel wordt een regeling getroffen waarmee Kamerleden verzoeken kunnen indienen voor externe ondersteuning ten behoeve van het opstellen van een initiatiefwetsvoorstel, waardoor een uitgebreidere keuze in de ondersteuning bij het opstellen van initiatiefwetsvoorstellen zal worden geboden. Naar verwachting zal er maximaal zes keer per jaar een beroep worden gedaan op deze regeling. Verbeet stelt voor om, na goedkeuring door de Kamer, deze regeling per 1 mei 2010 in werking te laten treden.

Kamerstuk 2009-2010 KST142171

KST142175 De grenzen voorbij; Grensoverschrijdend regionaal personentreinverkeer; Geleidende brief inzake aanbieding van de initiatiefnota 'De grenzen voorbij'

Kamerstuk 2009-2010 KST142175

KST142169 Vaststelling van regels over referentieniveaus voor de taal- en rekenvaardigheden van leerlingen (Wet referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen); Amendement om scholen in het primair onderwijs bij aanvang van het eerste leerjaar een begintoets taal en rekenen te laten afnemen

Kamerstuk 2009-2010 KST142169

KST142173 Vaststelling van regels over referentieniveaus voor de taal- en rekenvaardigheden van leerlingen (Wet referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen); Gewijzigd amendement met verzoek om de verankering van de referentieniveaus voor alle sectoren te garanderen op het niveau van de eindtoetsen en eindexamens

Kamerstuk 2009-2010 KST142173
  pagina 1, 2, 3 ... 5148, 5149, 5150   »

Kamervragen top