Laatste kamervragen met antwoord

  1, 2, 3 ... 1397, 1398, 1399   »

06-04-2010

KVR39676 Vragen van de leden Peters (GroenLinks), Van Bommel (SP) en Pechtold (D66) aan de ministers van Defensie en van Justitie over de Argos-berichtgeving over een standrechtelijke executie op 7 augustus 2002 in de omgeving van Kaboel, Afghanistan. (Ingezonden 7 oktober 2009); Antwoord

De vragen 2 en 3 van het lid Peters aan de minister van Defensie en van Justitie over de Argos-berichtgeving over een standrechtelijke executie op 7 augustus 2002 in de omgeving van Kaboel, Afghanistan (ingezonden 29 oktober 2009, kenmerk 2009Z19963); vraag 1 van deze vragenreeks is beantwoord op 12 januari 2010 (Aanhangsel van de Handelingen 2009-2010, nr. 1189).]

Kamervraag 2009-2010 KVR39676

02-04-2010

KVR39697 Vragen van het lid Verdonk (Verdonk) aan de minister voor Ontwikkelingssamenwerking over de financiële hulp aan Haïti. (Ingezonden 28 januari 2010); Antwoord

Provincies en gemeenten hebben grote bedragen ter beschikking gesteld voor Haïti. Vragensteller vindt het onwenselijk dat door deze donaties met gemeentschapsgeld, burgers onvrijwillig geld doneren aan goede doelen. Ook wordt gevraagd om de Algemene Rekenkamer toezicht te laten houden op de besteding van het donatiegeld.

Kamervraag 2009-2010 KVR39697

KVR39685 Vragen van lid Langkamp (SP) aan de minister voor Jeugd en Gezin over de bezuinigingen op de HOUSEkrant, een blad en een website voor jongeren in een open, gesloten of justitiële jeugdzorginstelling. (Ingezonden 27 januari 2010); Antwoord

Vragen over vermindering van de subsidie door het Landlijk Cliëntenforum Jeugdzorg voor de HOUSEkrant.

Kamervraag 2009-2010 KVR39685

KVR39686 Vragen van de leden Atsma en Van Vroonhoven-Kok (beiden CDA) aan de ministers van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en van Justitie over de factuur die de Stichting Bloemencorso Valkenswaard heeft gekregen voor de rechten over de muziek die gedraaid wordt op de radio's die aanstaan gedurende de bouwperiode van de corsowagens. (Ingezonden 28 januari 2010); Antwoord

Waarom moet een vrijwilligersorganisatie, die tijdens werkzaamheden de radio aan heeft staan, muziekrechten betalen?

Kamervraag 2009-2010 KVR39686

KVR39688 Vragen van de leden De Nerée tot Babberich en Omtzigt (beiden CDA) aan de staatssecretaris van Financiën over de dividendnota. (Ingezonden 28 januari 2010); Antwoord

Het niet, onjuist of onvolledig uitreiken van een dividend nota was een strafbaar feit en in de nieuwe regels per 1 januari 2010 een beboetbaar feit. Waarom is hier aan vast gehouden terwijl eerdere ministers hebben aangegeven dat het uitreiken van een dividendnota gedateerd is.

Kamervraag 2009-2010 KVR39688

KVR39689 Vragen van het lid Thieme (PvdD) aan de ministers van Verkeer en Waterstaat en van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over het verstoffen van een verkeersveiligheidrapport. (Ingezonden 29 januari 2010); Antwoord

Vragen naar aanleiding van het bericht 'Rapport veiligheid verkeer verstoft' in de PZC van 27 januari 2010, waarin staat dat de provincie Zeeland het rapport 'Handboek aanzet valwildmethodiek' tot nu toe negeert. Vragen over de aantallen en de oorzaken van aanrijdingen met damherten.

Kamervraag 2009-2010 KVR39689

KVR39690 Vragen van het lid Pechtold (D66) aan de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mw. Dijksma, over het bericht dat een op de drie scholen voor doven zwak is. (Ingezonden 3 februari 2010); Antwoord

Vragen naar aanleiding van artikel in Nederlands Dagblad van 28 januari 2010.

Kamervraag 2009-2010 KVR39690

KVR39691 Vragen van het lid De Mos (PVV) aan de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer over het bericht «Schandaal klimaatfraude wordt steeds groter». (Ingezonden 3 februari 2010); Antwoord

Vragen naar aanleiding van berichten over herhaalde fouten in rapportages van het IPCC, zoals het achterhouden van onwelgevallige gegevens van Chinese weerstations zijn achtergehouden. Indiener vraagt om een pauze in te lassen in het klimaatbeleid, totdat er meer duidelijkheid is ontstaan over de schaal waarop gefraudeerd en gemanipuleerd is.

Kamervraag 2009-2010 KVR39691

KVR39692 Vragen van het lid Thieme (PvdD) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over de toename van het gesleep met vee. (Ingezonden 4 februari 2010); Antwoord

Vragen naar aanleiding van het bericht dat de intensieve veehouderij in Nederland meer dieren dan ooit importeert en exporteert, met grote risico's voor de dier- en volksgezondheid, Hoe verhouden de toegenomen diertransporten zich tot de aanbevelingen van de commissie Wijffels uit 2001 dat er in 2010 geen veetransporten over grote afstand en geen veemarkten meer zouden voorkomen? Welke aanbevelingen van genoemde commissie zijn geïmplementeerd, en op welke termijn?

Kamervraag 2009-2010 KVR39692

KVR39693 Vragen van de leden Voordewind (ChristenUnie), Van der Staaij (SGP) en Haverkamp (CDA) aan de minister en de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken over de EU-delegatie die onderzoek doet naar de situatie van slachtoffers van hindoe-extremistisch geweld in Kandhamal, Orissa. (Ingezonden 8 februari 2010); Antwoord

Vragen over het beperkte mandaat van de EU-delegatie die van 2 tot 5 februari 2010 een bezoek brengt aan Kandhamal, Orissa. Christelijke vluchtelingen zouden aan de vooravond van het bezoek uit hun opvangkampen zijn verjaagd.

Kamervraag 2009-2010 KVR39693

KVR39694 Vragen van de leden Wilders en De Mos (beiden PVV) aan de minister-president, minister van Algemene Zaken, en de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer over het inleveren van de Nobelprijs voor de Vrede door het IPCC. (Ingezonden 8 februari 2010); Antwoord

Sinds november 2009 is een aantal fouten aan het licht gekomen in IPCC-rapporten, zoals het gesjoemel met klimaatdata, het bewust fout beïnvloeden van politici, het geven van foutieve informatie omtrent smeltende gletsjers, foutieve metingen door weerstations en de frauduleuze handelingen van IPCC-baas Pachauri. Het Nederlandse klimaatbeleid zou niet langer op deze rapporten gebaseerd moeten zijn.

Kamervraag 2009-2010 KVR39694

KVR39695 Vragen van de leden Jan de Vries en Bilder (beiden CDA) aan de staatssecretarissen van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over garantstelling door de gemeente Gorinchem. (Ingezonden 9 februari 2010); Antwoord

Vragen naar aanleiding van het kennelijke feit dat de gezamenlijke oppositiepartijen in Gorinchem het College van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland gevraagd hebben een onderzoek in te stellen naar de rechtmatigheid van garantiestellingen aan bedrijven door de gemeente Gorinchem, in het bijzonder aan een projectontwikkelaar. Hoe beoordelen de bewindslieden het feit dat gemeenten (indirect) garanties op geldleningen verstrekken aan zorginstellingen, in dit geval aan een zorginstelling met winstoogmerk?

Kamervraag 2009-2010 KVR39695

KVR39684 Vragen van de leden Aptroot en Teeven (beiden VVD) aan de ministers van Verkeer en Waterstaat en van Justitie over geregistreerde verkeersovertredingen van voertuigen met een Pools kenteken. (Ingezonden 25 januari 2010); Antwoord

Vragen naar aanleiding van een bericht in De Telegraaf van 27 oktober 2009 dat er bij het Centraal Justitie Incasso Bureau tienduizenden geregistreerde verkeersovertredingen liggen van voertuigen met een Pools kenteken, waarover is besloten niets te doen om een boete op te leggen, te innen en te vorderen.

Kamervraag 2009-2010 KVR39684

KVR39683 Vragen van de leden Van Gerven en Polderman (beiden SP) aan de ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over de lakse bestrijding van de Q-koortsepidemie. (Ingezonden 21 januari 2010); Antwoord

Vragen over het bericht dat volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) het ruimen van tienduizenden geiten wegens de Q-koorts voorkomen had kunnen worden met tijdige maatregelen, terwijl de minister van LNV zelf altijd heeft volgehouden dat er adequaat gereageerd is, en dat het niet te voorzien was.

Kamervraag 2009-2010 KVR39683

KVR39675 Vragen van de leden Heerts en Eijsink (beiden PvdA) aan de ministers van Justitie en van Defensie over de rol van Nederlandse militairen bij een actie op 7 augustus 2002. (Ingezonden 7 oktober 2009); Antwoord

De vragen 2 en 3 van het lid Peters aan de minister van Defensie en van Justitie over de Argos-berichtgeving over een standrechtelijke executie op 7 augustus 2002 in de omgeving van Kaboel, Afghanistan (ingezonden 29 oktober 2009, kenmerk 2009Z19963); vraag 1 van deze vragenreeks is beantwoord op 12 januari 2010 (Aanhangsel van de Handelingen 2009-2010, nr. 1189).]

Kamervraag 2009-2010 KVR39675

KVR39677 Vragen van het lid Peters (GroenLinks) aan de ministers van Defensie en van Justitie over de Argos-berichtgeving over een standrechtelijke executie op 7 augustus 2002 in de omgeving van Kaboel, Afghanistan. (Ingezonden 29 oktober 2009); Antwoord

De vragen 2 en 3 van het lid Peters aan de minister van Defensie en van Justitie over de Argos-berichtgeving over een standrechtelijke executie op 7 augustus 2002 in de omgeving van Kaboel, Afghanistan (ingezonden 29 oktober 2009, kenmerk 2009Z19963); vraag 1 van deze vragenreeks is beantwoord op 12 januari 2010 (Aanhangsel van de Handelingen 2009-2010, nr. 1189).]

Kamervraag 2009-2010 KVR39677

KVR39678 Vragen van het lid De Mos (PVV) aan de minister voor Jeugd en Gezin over het bericht dat jeugdzorg in de grote steden naast extra geld grijpt. (Ingezonden 13 januari 2010); Antwoord

Vragen naar aanleiding van een artikel in Binnenlands Bestuur van 11 januari 2010 over de jeugdzorg in de drie grote steden die (financieel) de dupe dreigen te worden van het feit dat zij onder een stadsregio vallen. Indiener vraagt de minister ervoor te zorgen dat er geen ontslagen zullen vallen, dat hulpprogramma's niet worden wegbezuinigd en dat de wachtlijsten niet verder zullen oplopen.

Kamervraag 2009-2010 KVR39678

KVR39679 Vragen van het lid Verdonk (Verdonk) aan de minister van Justitie over de handelswijze van curatoren. (Ingezonden 18 januari 2010); Antwoord

Vragen over een onderzoek van STIDAG waaruit geconcludeerd kan worden dat 70% van de onderzochte faillissementen niet nodig was geweest als de curator zich deskundiger of flexibeler had getoond.

Kamervraag 2009-2010 KVR39679

KVR39680 Vragen van het lid Bashir (SP) aan de staatssecretaris van Financiën over onduidelijkheid rondom het recht op dertig jaar hypotheekrenteaftrek. (Ingezonden 19 januari 2010); Antwoord

Vragen overde periode van de aftrekbaarheid van de rente over de hypotheekschuld. Heeft een ieder afzonderlijk, ongeacht of hij/zij samenwoont of gehuwd is, recht op dertig jaar hypotheekrenteaftrek of worden fiscale partners of gehuwden die renteaftrek genieten geacht gezamenlijk dertig jaar renteaftrek te hebben?

Kamervraag 2009-2010 KVR39680

KVR39681 Vragen van het lid De Mos (PVV) aan de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer over het bericht dat in de VS met temperatuurdata is gefraudeerd. (Ingezonden 21 januari 2010); Antwoord

Vragen naar aanleiding van het bericht op de website van KUSI NEWS dat er met data over temperatuurmeting geknoeid zou zijn. Zo zou er selectief van temperatuurmeetpunten worden gebruik gemaakt waardoor een oneigenlijke wetenschappelijke methode ontstaat om tot globale temperatuurmetingen te komen. Indiener is van mening dat geen euro aan klimaatbeleid zou moeten worden uitgegeven voordat er een helder inzicht is in alle klimaatleugens en frauduleuze handelingen.

Kamervraag 2009-2010 KVR39681

KVR39682 Vragen van het lid Neppérus (VVD) aan de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer over het bericht dat er gelogen zou zijn door het IPCC, het klimaatpanel van de Verenigde Naties, over het snel smelten van gletsjers. (Ingezonden 21 januari 2010); Antwoord

Vragen over het artikel in de Sunday Times van 17 januari 2010 over mogelijke misleiding met betrekking tot het smelten van gletsjers.

Kamervraag 2009-2010 KVR39682

01-04-2010

KVR39609 Vragen van het lid Peters (GroenLinks) aan de ministers van Buitenlandse Zaken en van Defensie over de terugtrekking van de Nederlandse troepen uit Uruzgan en de toekomstige Nederlandse betrokkenheid bij Afghanistan. (Ingezonden 26 februari 2010); Antwoord

Vragen, naar aanleiding van een bericht in NRC Handelsblad van 22 februari 2010 en de brief van de NAVO van 4 februari 2009, over de voortgang van het geplande vertrek van Nederland uit Uruzgan en het overnemen van de Nederlandse taken door een ander land. Welke diplomatieke inspanningen zijn er verricht om de NAVO op dit vertrek voor te bereiden, gezien de uitleg van het lid Van Dam van de aangenomen motie Voordewind/Van Dam van 6 oktober 2009 om alle militairen voor 1 december 2010 uit Uruzgan terug te trekken en geen nieuwe missie op zich te nemen (Kamerstuk 27925, nr. 361)? Welke opties voor een verblijf in Uruzgan na 2010 zijn er mogelijk, gelet op de nieuwe status van het kabinet?

Kamervraag 2009-2010 KVR39609

KVR39608 Vragen van het lid Thieme (PvdD) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over de misplaatste grap met een dode vos op Texel. (Ingezonden 17 februari 2010); Antwoord

Vragen naar aanleiding van het bericht 'Dode vos op Texel is misplaatste grap' (www.agd.nl, 16 februari 2010). Indiener vraagt onder meer of het waar is dat de gevonden vos gevangen is met een vangkooi en vervolgens van korte afstand doorzeefd is met hagel.

Kamervraag 2009-2010 KVR39608

KVR39607 Vragen van het lid Brinkman (PVV) aan de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de onderhandelingen met de Antilliaanse regering en het Bestuurscollege op Bonaire met betrekking tot de staatkundige hervormingen. (Ingezonden 12 februari 2010); Antwoord

Indiener vraagt onder meer naar de exacte stand van zaken met betrekking tot de onderhandelingen.

Kamervraag 2009-2010 KVR39607

KVR39606 Vragen van het lid Van Gent (GroenLinks) aan de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de ministers van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en van Verkeer en Waterstaat over stofoverlast op Bonaire. (Ingezonden 11 februari 2010); Mededeling

Vragen naar aanleiding van een bericht dat op verschillende plaatsen op Bonaire meer stof in de lucht zit dan volgens Antilliaanse normen is toegestaan (Amigoe, 26 januari 2010).

Kamervraag 2009-2010 KVR39606
  pagina 1, 2, 3 ... 1397, 1398, 1399   »

Kamervragen top