Verandering in de Grondwet, strekkende tot het vervallen van de bepaling over het uitsluiten van wilsonbekwamen van het kiesrecht; Brief minister over een spoedige inwerkingtreding van de wijziging van het kiesrecht voor curandi