Vragen van het lid Van Gent (GroenLinks) aan de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de ministers van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en van Verkeer en Waterstaat over stofoverlast op Bonaire. (Ingezonden 11 februari 2010); Mededeling